Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Lovisagruvan: Kvartalsrapport 3, 2016

Kvartal 3, juli-september 2016

ž Intäkterna, 0,2 MSEK (mot 9,7 MSEK för malmleveranser samma period
2015), bestod av slutavräkning från leverans av en testkvantitet
legoanrikat bulkkoncentrat som skedde i andra kvartalet.

ž Gruvresultatet, rörelseresultatet före avskrivningar av själva
gruvproduktionen, blev 2,9 MSEK (1,8 MSEK).

ž Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 1,5 MSEK (-1,6).

ž Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,5 MSEK (-1,6).

ž Resultat per aktie uppgick till 0,33 SEK (-0,36).

Efter att leveranserna till Boliden Garpenberg upphörde vid det gångna
årsskiftet har inriktningen varit att finna ett långsiktigt optimalt
alternativ. Ett viktigt steg på vägen har varit att anrika malm till
s.k. bulkkoncentrat och sälja det till ett smältverk som kan utvinna
metallerna effektivt. Efter att under andra kvartalet framgångsrikt
ha testanrikat 3 000 ton malm och sedan sålt koncentratet till ett
lämpligt smältverk har kontrakt tecknats om leverans av oanrikad malm
till samma kund. Lovisagruvan har dock fått avvakta med leveransen i
väntan på att miljötillstånd klarerats i utlastningshamnen i Köping.
Först nu i oktober klarades miljötillståndet ut och utleverans har
inletts.

Intäkten i tredje kvartalet, 0,2 MSEK, avser huvudsakligen en
prisjustering i slutavräkningen från koncentratleveransen i andra
kvartalet.

Dessutom har en deluppgörelse gjorts med Boliden avseende tidigare års
anrikningskostnader innebärande att Lovisagruvan återfått 3,7 MSEK
plus moms. Beloppet redovisas nu i tredje kvartalet som negativ
kostnad men är alltså hänförligt till tidigare år. Diskussion pågår
om slutreglering som förhoppningsvis kan ske inom kort.

Produktionen i kvartalet har lagrats upp och lagret ökade från 18 800
ton till 25 600 ton. Produktionskostnaden har hållits på en låg nivå.

Effekten av de återförda anrikningskostnaderna är att resultatet blir
positivt i kvartalet.

Tre kvartal, januari-september 2016

ž Intäkterna från malmleveranserna under de tre första kvartalen 2016
uppgick till 3,4 MSEK (mot 40,8 för samma period 2015).

ž Gruvresultatet, rörelseresultatet före avskrivningar, av själva
gruvproduktionen blev 1,0 MSEK (16,6).

ž Rörelseresultatet efter avskrivningar blev -3,4 MSEK (10,3).

ž Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,6 MSEK (10,2).

ž Vinsten per aktie uppgick till -0,81 SEK (2,34).

ž Likvida medel vid periodens slut var 0,1 MSEK (4,6). Bolaget har
12,0 MSEK i räntebärande lån (3,3).

Leveranserna för de tre första kvartalen har bestått i att 3 000 ton
malm legoanrikats till bulkkoncentrat och resterande produktion har
lagrats upp. Malmlagret ökade från 1 500 ton vid årets början till 25
600 ton den 30 september.

Kostnaderna för anrikningen i externt verk under andra kvartalet
kostade mycket eftersom verket i fråga var fullbelagt. Likaså har
fraktkostnaderna ökat genom att koncentratet fraktats med båt till
kontinenten. Återbetalningen av anrikningskostnader för tidigare år
har minskat kostnaden med 3,7 MSEK.

Produktionskostnaderna i övrigt har hållits på en låg nivå.

Metallpriserna har stigit under året. Jämfört med en jämn försäljning
under de tre första kvartalen kan intäkterna från den upplagrade
kvantiteten nu bli mer än 5 MSEK högre om försäljningen sker till de
högre priser som nu gäller.

De avbrutna malmleveranserna har naturligtvis påverkat
betalningsflödena och ett banklån om 5 MSEK har därför tagits upp. En
checkkredit om 5 MSEK har även etablerats.

Kassaflödet från verksamheten var -10,0 MSEK (10,3) och likvida medel
den 30 september uppgick till 0,1 MSEK (4,6). Likvid från de
retroaktivt reducerade anrikningskostnaderna har efter tredje
kvartalet inkommit med 4,6 MSEK.

Leveranser av oanrikad malm har inletts under oktober.

I intressebolaget Vilhelmina Mineral har arbetet med att få regeringen
att ändra på det negativa beskedet från Bergsstaten beträffande
bearbetningskoncession i Stekenjokkprojektet fortsatt. Regeringens
ställningstagande väntas ske i höst.

Projektet att utveckla det delägda kopparprojektet Pahtohavare drivs
vidare och arbete med att erhålla bearbetningskoncession pågår.
Lovisagruvan har 35 % i projektet. Om Lovisagruvan fullföljer
projektet i den stegvisa processen kommer ett majoritetsägande att
uppnås. Projektet kan bli väl så stort som Lovisagruvans nuvarande
verksamhet och kommer att drivas som en egen resultatenhet.

I dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling AB fanns en fastighet med
utrustning för anrikning. Fastigheten har nu sålts för 0,8 MSEK med
en viss reavinst. Anrikningsutrustningen har behållits. Ett
eventuellt nytt anrikningsverk bedöms lämpligt att bygga på annan
plats i närheten.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2016

* Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 9 februari 2017

Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter
och metallprisutveckling. All informationen förmedlas till media av
Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida
www.lovisagruvan.se.

Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan
arrangera detta på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se genom att
gå in där på nyheter och sedan prenumeration.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

MARKNAD OCH PRODUKTION

Leveranserna till Boliden Garpenberg upphörde vid det gångna
årsskiftet. Testanrikning av 3 000 ton malm till s.k. bulkkoncentrat
har skett hos ett annat anrikningsverk. Testanrikningen genomfördes
enligt plan. Goda metallutbyten vid anrikning och relativt höga
metallhalter i koncentratet uppnåddes.

Koncentratet skeppades vidare till ett kontinentalt smältverk för
framtagning av rena metaller. Smältverksbolaget önskar fortsatta
leveranser men Lovisagruvan kan ännu inte producera bulkkoncentrat
till rimliga kostnader. Smältverksbolaget har dock själva
anrikningskapacitet och avtal, om leverans av 5 000 ton oanrikad malm
i en första omgång, har tecknats med dem. Även ett annat erbjudande
om malmköp har erhållits.

Först i oktober erhölls klartecken från Miljökontoret i Köping att
utlasta malm i Köping som är den närmaste hamnen.

Produktionen har i stort sett fortgått enligt plan under de första tre
kvartalen och 27 573 ton våtvikt har producerats (27 780 ton
torrvikt). Malmlagret ökade till ca 25 600 ton.

Planen för 2016 är justerad till 39 000 ton bl.a. beroende på minskad
brytning av malmsliror med lägre halt.

Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste
är nu 235 m under markytan.

Prospekteringsborrning i Lovisagruvan från en u-ort på 205 metersnivå
mot områden både inom och utanför den definierade mineralreserven har
skett under föregående höst och under våren. Ytterligare
mineralisering har kunnat påvisas. Utvärderingen av programmet pågår
och indikativt kan det antas att gruvans kvarvarande livslängd kommer
att kunna förlängas.

(se diagram i bifogad pdf)

Metallpriserna

Metallpriserna har successivt stigit från en pressad nivå vid
årsskiftet, trots fortsatt osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen
på många håll. Särskilt zinkpriset har därmed kommit upp till en
långsiktigt mera normal nivå. Lovisagruvan gynnas av den relativt
svaga kursen på SEK.

Metallpriserna överlag är dock fortfarande på nivåer som innebär
pressade resultatnivåer för många av världens gruvor och i synnerhet
de som är USD-baserade. Produktionsneddragningar och framförallt
minskade framtidssatsningar har blivit följden vilket förklarar en
del av prisuppgången.

AFFÄRSUTVECKLING

Lovisagruvan

Det viktigaste affärsutvecklingsprojektet nu är att finna en optimal
lösning på anrikningsproblematiken för Lovisagruvan. Både
alternativet eget anrikningsverk och extern legoanrikning studeras
och testas.

Stekenjokk

Vårt helägda dotterbolag Lovisagruvan Utveckling AB har som tidigare
meddelats engagerat sig i utvecklingen av Stekenjokkprojektet som ägs
och drivs av Vilhelmina Mineral AB. Lovisagruvans andel i Vilhelmina
Mineral är f.n. 29 % med option att öka med 19 % till 48 %.

Under hösten 2012 gav Sveriges Geologiska Undersökning besked om att
Stekenjokk och Levi förklarats som Riksintresse med anledning av
värdefulla ämnen och material, vilket innebär att de skall skyddas
från andra verksamheter som kan försvåra brytning av malmen. Ansökan
om bearbetningskoncession inlämnades till Bergsstaten i juli 2012.

I början av oktober 2013 avstyrkte länsstyrelserna i Västerbotten
respektive Jämtland att bearbetningskoncession skulle lämnas främst
med hänvisning till att brytningen skulle störa renskötseln i
området. Bergmästaren anslöt sig till denna uppfattning.

Vilhelmina Mineral har överklagat hos regeringen. Fyra andra ärenden
av samma natur har legat på regeringens bord och dessa fick nyligen
beskedet att deras ärenden skall återlämnas till Bergmästaren för
förnyad granskning vilket även Vilhelmina Mineral har önskat. Ett
beslut borde komma inom kort.

Bolagets synpunkt är bl.a. att den förhållandevis lilla rennäringen
disponerar en enorm yta jämfört med den mycket begränsade yta som
gruvdriften skulle ta i anspråk samt att rennäringen kräver betydande
statligt stöd medan gruvdrift i allmänhet ger staten betydande
direkta skatteintäkter och dessutom skapar många indirekta
sysselsättningstillfällen vilket minskar samhällets kostnader för
arbetslöshet. Länsstyrelsen har inte på ett vederhäftigt sätt bedömt
dessa ytmässiga respektive ekonomiska proportioner i sitt yttrande.

Områdena kring Stekenjokk och Levi är välkända genom geologiska
undersökningar av både SGU och Boliden. Under perioden 1976-88 bröts
sammanlagt ca 7 Mton malm av Boliden på statens uppdrag. Minst lika
mycket bedöms kunna finnas kvar att bryta. Metallpriserna var under
denna period på en betydligt lägre nivå än de är idag.

En återstart av gruvan i Stekenjokk skulle kunna innebära upp till 600
nya arbetstillfällen i området. Vi ser fram emot att delta i arbetet
med att tillsammans med samtliga intressenter på ett ansvarsfullt
sätt förverkliga detta.

Håkansboda

Håkansbodamineraliseringen ligger inom Lovisagruvans skyddsområde dvs
mindre än 1 km från gränsen för Lovisagruvans bearbetningskoncession.
Kopparberg Mineral AB har tidigare haft undersökningstillstånd för
området. Mineraliseringen i Håkansboda består enligt Kopparberg
Mineral av 600 kton indikerad malm och 1 485 kton antagen malm.
Halterna är ca 1,5 % koppar och 0,4 g guld per ton samt något silver
och kobolt. Efter att Kopparberg Mineral ABs tillstånd gått ut har
Lovisagruvan AB beviljats undersökningstillstånd för tre områden i
direkt anslutning till Lovisagruvans bearbetningskonce...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.