Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-03

Lucent Oil: Bokslutskommuniké för 2015

Helåret 2015

Koncernen

· Nettoomsättning uppgick till 14 421 (9 333) TSEK
· Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 1 665 (-105)
TSEK

· Kassaflöde uppgick till 254 (766) TSEK
· Resultat efter skatt uppgick till 578 (-674) TSEK
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 613 (3 462) TSEK
Moderbolaget

· Nettoomsättning uppgick till 2 639 (2 700) TSEK
· Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 213 (-1 145)
TSEK

· Kassaflöde uppgick till -1 011 (1 323) TSEK
· Resultat efter skatt uppgick till 258 (-1 486) TSEK
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 095 (2 106) TSEK
Väsentliga händelser

· Phoenix Collector, Lucent Oils helägda dotterbolag, har under
februari 2015 tecknat ett avtal med en kund till att köpa en
betydande del av företagets producerade olja efter en lyckad
testkörning.

· På grund av nya krav från miljömyndigheterna så har Phoenix
resultat belastats under 2015 med en extra kostnad på ca 860 tkr.

Verkställande direktören har ordet

Koncernen har på helåret haft ett bra resultat, där omsättningen har
ökat med 55 % till 14 421 TSEK. Koncernen har även vänt en förlust
2014 till en vinst för 2015. Resultat före avskrivningar uppgår till
1 665 TSEK (-105 TSEK). Resultat efter skatt är en vinst på 578 TSK
(-674 TSEK)

Det positiva resultatet beror på att dotterbolaget Phoenix samlat in
och renat stora volymer olja. Under de tre första kvartalen har även
volymen såld olja varit hög, mycket tack vare det leveransavtal som
tecknades med en kund första kvartalet 2015. Försäljningspriset har
dock påverkats negativt i takt med fallande råoljepriser.

Det fjärde kvartalet har inte varit lika starkt som de tre första
kvartalen. En av Phoenix större kunder har under november och
december 2015 haft tekniska problem har haft tekniska problem som
förhindrat dem att ta emot en större mängd olja, vilket i sin tur har
lett till en betydligt lägre försäljning av olja under perioden. Det
har lett till att omsättningen för det fjärde kvartalet 2015 uppgår
till 2 523 TSEK (2 080 TSEK) och resultat före avskrivningar uppgår
till -251 TSEK (18 TSEK). Resultat efter skatt uppgår till -534 TSEK
(284 TSEK). Problemet skall nu vara avhjälpt under inledningen av det
första kvartalet 2016 och Phoenix levererar åter till kunden i normal
omfattning.

Moderbolaget har under helåret vänt en förlust efter skatt på -1 486
TSEK till vinst på 258 TSEK. Omsättningen är i nivå med förra året
2639 TSEK (2 700 TSEK). Det bättre resultatet beror på en ökad
royalty från dotterbolaget Phoenix, en något högre kemförsäljning än
förra året samt lägre kostnader än jämfört med föregående år.

Styrelsen har under det fjärde kvartalet arbetat vidare med
omstrukturering av företaget. Ambitionen är fortsatt att dels utöka
den lönsamma verksamheten i Phoenix dels etablera nya verksamheter
för bolagets aktieägare i moderbolaget.

Kungens Kurva den 29 februari 2016

Per-Ove Melinder

Verkställande direktör

Koncernen samt allmänt om verksamheten

Lucent Oil AB (publ) är en koncern som designar och bygger
egenutvecklade processer som kombinerar ytkemisk och termomekanisk
separeringsteknologi. Bolaget eftersträvar att erbjuda marknaden
unika och konkurrenskraftiga processer och funktionskemikalier inom
området miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning. Förutom att
erbjuda marknaden våra processer nyttjas även tekniken och
kunskaperna i dotterbolaget Oy Phoenix Collector Ltd's
produktionsanläggning i Hamina, Finland. Lucent Oil AB:s aktier är
sedan juni 2005 noterade på Aktietorget.

Bolaget är verksamt inom följande tre affärsområden:

· Rening av Industriella oljor: Processen kallad Ultra Clean Oil (UCO) behandlar genom ytkemisk och termomekanisk rening, processolja i slutna cirkulerande system. Processoljorna som behandlas återfinns inom verkstads-, pappersindustrin, kraftindustrin, vagnparker för lokomotiv, bussar och lastvagnar samt på fartyg.
· Oljeåtervinning: Lucent Oil's processer gör det möjligt att uppgradera nedklassade oljor till produkter som ersätter ny olja. Tekniken passar exempelvis miljöstationer (MARPOL), raffinaderier och oljeproducenter. Bolaget erbjuder även vattenrening, som en integrerad del av processlösningen, för rening av det förorenade vattnet som uppstår vid rening / återvinning av olja ur emulsioner och restoljor.
· Specialkemi: Bolaget har kemiska produkter speciellt framtagna och anpassade till bolagets processer för rening av oljor, återvinning/spjälkning av emulsioner samt rening av starkt förorenat vatten från oljeåtervinningsprocesser.

Gemensamt för de tre arbetsområdena är att genom ytkemisk och
termomekanisk rening återskapa och regenerera oljor som klassats som
avfall.

I Januari 2008 förvärvades samtliga aktier i OY Phoenix Collector Ltd
och bolaget är sedan 2008 ett helägt dotterbolag under Lucent Oil AB.
I början av 2009 bildades bolaget Boll-Lucent AB som ägdes till lika
delar av Bollfilter Nordic ApS och Lucent Oil AB. I Oktober 2012
förvärvade Lucent Oil AB samtliga aktier i Boll Lucent AB, som då
ändrade sin firma till BL Lucent AB. BL Lucent bolagsstämma 2015
beslutade om frivillig likviation som registrerades hos Bolagsverket
i juni 2015. I augusti 2014 bildades bolaget Lucent Oil Holding AB
som är ett helägt dotterbolag.

Moderbolaget Lucent Oil AB

Moderbolaget är verksamt inom områdena oljeregenerering,
oljeupparbetning samt oljeåtervinning. Bolaget erbjuder avancerade
processlösningar samt funktionskemikalier inom dessa områden.

Moderbolagets nettoomsättning 2015 uppgår till 2 639 (2 700) tkr och
resultat efter skatt till 258

(-1 486) tkr. Bolagets likvida medel uppgår till 1 095 (2 106) tkr.
Dotterbolaget OY Phoenix Collector ltd.

Dotterbolaget Phoenix Collector är verksamt inom området
oljeåtervinning och tar emot oljigt vatten och producerar en
oljeprodukt som främst går till energiframställning.

Phoenix Collector's nettoomsättning 2015 uppgår till 13 403 (8 038)
tkr och resultat efter skatt till 429 (59) tkr. Bolagets likvida
medel uppgår till 2 493 (1 250) tkr.

Dotterbolaget BL Lucent AB

BL Lucent AB bolagsstämma har beslutat om frivillig likvidation,
vilken är inskickad och registrerad hos bolagsverket. Likvidationen
beräknas vara avslutad och bolaget avregistrerat i mars 2016.

BL Lucent nettoomsättning 2015 uppgår till 0 (0) tkr och resultat
efter skatt till 8 (44) tkr. Bolagets likvida medel uppgår till 25
(106) tkr.

Dotterbolaget Lucent Oil Holding AB

Dotterbolaget Lucent Oil Holding är vilande och bedriver ingen
verksamhet.

Lucent Oil Holding nettoomsättning 2015 uppgår till 0 (0) tkr och
resultat efter skatt till 3 (-9) tkr. Bolagets likvida medel uppgår
till 0 (0) tkr.

Vision

Lucent Oil strävar efter att vara en självklar partner och global
leverantör av lösningar för oljeregenerering, oljeåtervinning och
miljöeffektiv oljeutvinning.

Strategi

Att vara det självklara valet som leverantör av funktionskemikalier,
processer och utrustningar för miljövänligare oljerening och
oljeupparbetning. Bolaget avser att växa både organiskt och via
förvärv av verksamheter där Lucent Oil's teknologi och kompetens kan
skapa mervärden.

Marknad

Bolagets kunder finns inom de tre affärsområdena: Industrioljor,
Oljeåtervinning och Specialkemi.

Industriolja

Kunderna är företag inom stål-, verkstads- och kraftindustrin. Genom
bolagets oljereningsprocesser får kunderna ökad produktivitet,
väsentligt reducerade råmaterialkassationer samt minimerade
destrueringskostnader av miljöfarliga restoljor.

Oljeåtervinning

Kunderna är företag som utvinner, hanterar och bearbetar mineraloljor
på bl.a. oljebolag, raffinaderier, piplineoperatörer, hamnar,
rederier, tanker- och miljöföretag. Genom bolagets reningsprocesser
kan miljöfarliga och lågkvalitativa oljor förädlas till användbara
och ekonomiskt värdefulla resurser.

Specialkemi

Kunderna är företag inom process- och oljeindustrin med behov av
miljövänliga specialkemikalier för: oljerening, demulgering,
smörjning, vattenrening samt rengöring.

Perioden januari - december 2015

Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, dess helägda dotterbolag Oy
Phoenix Oil Collector Ltd, dess helägda dotterbolag BL Lucent AB och
det helägda dotterbolaget Lucent Oil Holding AB utgör koncernen.

Koncernen

Omsättning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 14 421 (9 333) TSEK

Förändring av lager över produkter i arbete, färdiga varor, pågående
arbete 0 (-756) TSEK

Resultat

Rörelsens resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 1 665
(-105) TSEK.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 578 (-681) TSEK.

Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick vid periodens slut till 3 613 (3
462) TSEK.

Koncernens soliditet uppgick till 78 (62) procent.

Moderbolaget

Omsättning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 639 (2 700) TSEK

Förändring av lager över produkter i arbete, färdiga varor, pågående
arbete 0 (-755) TSEK

Resultat

Rörelsens resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 213
(-1 145) TSEK.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 258 (-1 486) TSEK.

Finansiell ställning

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 095 (2
106) TSEK.

Moderbolagets soliditet uppgick till 92 (79) procent.

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget tillämpar i koncernen
fr.o.m. räkenskapsår 2014 BFNAR 2012:1 (K3).

Transaktioner med närstående

Under 2015 har ersättning till närstående skett till ett av Lars
Linzander närstående företag på 65 250 kronor, till ett av Arne
Björhn närstående företag på 167 250 kronor. Samtliga belopp är
exklusive mervärdeskatt.

Under 2015 har styrelsearvode avseende 2014 utgått med 50 000 kronor
till styrelseledamöter och 70 000 kronor till styrelseordförande,
totalt 170 000 kronor. Arvode har ej utgått till anställda i
koncernens företag.

Under 2015 har styrelsearvode avseende 2014 till styrelsen i OY
Phoenix Collector Ltd utgått med 6 000 EUR till styrelseledamöter och
8 000 EUR till styrelseordförande, totalt 20 000 EUR. Arvode har ej
utgått till anställda i koncernens företag.

Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil AB och närstående
som väsentligt påverkar företagets ställning och resultat ägt rum.

Aktien

Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Den 31
december 2015, var 2 118 700 aktier utgivna varav alla aktier har
lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Därutöver finns två
serier av teckningsoptioner i bolaget enligt nedanstående tabell.

Antal Tecknings Antal tecknings-optioner Teckningstid
tecknings -kurs för att teckna en aktie
-optioner (kr)
Serie 12 442 664 4,50 20 2006-09-07 -
1 2016-06-30
Serie 2 500 000 4 20 2009-06-23 -
2 2016-06-30
Totalt 14 942 664

Vid fullt utnyttjade av utestående teckningsoptioner tillkommer
ytterligare 747 133 nya aktier. Totalt antal aktier uppgår därefter
till 2 865 833.

Efter balansdagen har 100 000 teckningsoptioner utnyttjas, innebärande
en ökning av antalet aktier med 5 000.

Årsstämma

Årsstämma äger rum onsdagen den 8 juni 2015 kl 16:00 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken per onsdagen
den 1 juni 2016, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan 12:00
fredagen den 3 juni 2016 under adress Lucent Oil AB, årsstämma,
Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva, per fax 08-778 00 05 eller per
e-post till info@lucentoil.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande biträde.

Ombud samt ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.