Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Lucent Oil: Kallelse till årsstämma i Lucent Oil AB (publ)

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 8 juni 2016 kl 16:00 på Alga Styrinvest
AB's kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken per onsdagen den
1 juni 2016, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan 12:00
fredagen den 3 juni 2016 under adress Lucent Oil AB, årsstämma,
Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva, per fax 08-778 00 05 eller per
e-post till info@lucentoil.com. Vid anmälan skall uppges namn, person
eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt
medföljande antal biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge
behörighetshandling före årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom
värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt
att delta i årsstämman, i god tid före den onsdagen den 1 juni 2016
begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget
namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisor.
16. Styrelsens förslag till minskning av bolagets reservfond
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 10
Styrelsen föreslår en utdelning om 60 öre per aktie för
verksamhetsåret 2015.

Punkt 12
Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till tre ordinarie ledamöter
utan suppleanter.

Punkt 13
Arvode till styrelsen föreslås uppgå till 120 000 kr att fördelas
enligt styrelsens beslut.

Punkt 14
Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Johan von Kantzow,
Lars Linzander och Per-Ove Melinder.

Punkt 15
Till revisorer föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med
auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att bolagets reservfond minskas med 3 000 000
kronor och överföres till fri fond.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt punkt 16 samt eventuella övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget
senast två veckor före bolagsstämman samt översändas i kopia till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslagen till
beslut kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida
(www.lucentoil.com) samt på bolagsstämman.

Kungens Kurva den 10 maj 2016

Lucent Oil AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lucent-oil/r/kallelse-till-arsstamma-i-lucent-...
http://mb.cision.com/Main/11543/2005629/513370.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.