Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Lucent Oil: Kvartalsredogörelse för perioden 2016-01-01 - 2016-09-30

Perioden i sammandrag

Koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 9 340 (11 898) tkr
· Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -295 (1 916)
tkr

· Resultat efter skatt uppgick till -273 (1 112) tkr
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 407 (3 620) tkr
Moderbolaget

· Nettoomsättningen uppgick till 1 691 (2 145) tkr
· Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -61 (648) tkr
· Resultat efter skatt uppgick till 452 (768) tkr
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 540 (1 131) tkr

Väsentliga händelser efter perioden

· Bolaget har den 27 oktober 2016 tecknat ett avtal om försäljning
av moderbolagets verksamhet och dotterbolaget Lucent Holding AB
inklusive OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE u.b.v. Den
preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till 16,5 miljoner kronor.
Köparen har erlagt en handpenning på 1,5 miljoner kronor. På
tillträdesdagen den 5 december 2016 ska 13,5 miljoner kronor av
köpeskillingen erläggas och resterande köpeskilling den 6 februari
2017. Lucent Oil AB har erhållit borgen som säkerhet för köparens
fullgörande på tillträdesdagen. Försäljningen är villkorad av ett
godkännande på den extra bolagsstämman.

· Med anledning av punkten ovan har styrelsen kallat till en extra
bolagsstämma den 1 december 2016 kl 15:00 på Alga Styrinvest kontor
på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Kommande rapportdatum

Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för
verksamhetsåret 2016

Bokslutskommuniké - publiceras 27 februari 2017

Årsredovisning - publiceras 27 februari 2017

VD kommentar

Efter ett svagt första kvartal så fortsätter den positiva trenden från
det andra kvartalet även i det tredje kvartalet. Vinsten i koncernen
före avskrivningar blev 105 tkr (-30 tkr) och resultat efter skatt
uppgick till 149 tkr (-180 tkr). Omsättningen under tredje kvartalet
blev något lägre jämfört med förra året, 3 331 tkr (3 746 tkr).
Minskningen beror på det lägre oljepriset. Phoenix har sålt en högre
volym olja än samma period förra året men till ett lägre pris.
Insamlingen av oljehaltigt vatten har fortsatt att ligga på samma
nivå som tidigare under året.

Moderbolagets omsättning under kvartalet var 529 tkr (656 tkr) och
resultatet efter skatt 154 tkr (341 tkr). Styrelsens har fokuserat på
att slutföra försäljningen av verksamheten samt att etablera nya
affärsmöjligheter för företagets aktieägare. Förhandlingarna tog
längre tid än förutsatt, men under det fjärde kvartalet har styrelsen
nu presenterat ett förslag på försäljning av verksamheten för
aktieägarna att ta ställning till på kommande extra bolagsstämma.

Verksamheten inklusive dotterbolaget Phoenix föreslås säljas till GVI
Ltd, UAE u.b.v. för den preliminära köpeskillingen 16,5 miljoner
kronor. I den nya ägaren så finns det större möjlighet för både
kemverksamheten och Phoenix att expandera och utvecklas vidare än i
nuvarande organisation. Efter en genomförd affär kommer Lucent enbart
bestå av ett skal med likvida medel och eget kapital på ca 20
miljoner kronor.

Styrelsen arbetar med att tillföra Lucent Oil AB en ny verksamhet.
Styrelsen avser att presentera inom kort ett förslag till ny
verksamhet där avsikten är att förvärvet ska genom utgivande av nya
aktier.

Kungens Kurva den 25 november 2016

Per-Ove Melinder
Verkställande direktör

Nyckeltal för perioden - koncernen

Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, dess helägda dotterbolag Oy
Phoenix Collector Ltd och Lucent Oil Holding AB utgör koncernen.

TSEK Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Helår
2016 2015 2015

Nettoomsättning 9 340 11 898 14 421
Rörelsens resultat före avskrivningar -295 1 916 1 665
Rörelsens resultat -738 1 275 880
Resultat efter skatt -273 1 112 578
Antal utestående aktier 2 785 002 2 118 700 2 118 700
Resultat per aktie, kr -0,10 0,52 0,27
Soliditet % 81 75 78
Likvida medel 4 407 3 620 3 613
Utdelning, kr per aktie - - 0,60
Antalet anställda vid periodens slut 7 6 7

Moderbolaget Lucent Oil AB

Moderbolaget är verksamt inom områdena oljeregenerering,
oljeupparbetning samt oljeåtervinning. Bolaget erbjuder avancerade
processlösningar samt funktionskemikalier inom dessa områden.

Dotterbolaget OY Phoenix Collector ltd.

Dotterbolaget Phoenix Collector är verksamt inom området
oljeåtervinning och tar emot oljigt vatten och producerar en
oljeprodukt som främst går till energiframställning.

Dotterbolaget Lucent Oil Holding AB

Lucent Oil Holding AB bedriver ingen verksamhet utan är vilande.

Aktien

Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget.
Aktiekapitalet i Lucent Oil AB uppgick per den 30 september 2016 till
3 342 002 kr och 40 öre fördelat på 2 785 002 aktier med ett
kvotvärde om 1,20 kronor per aktie. Alla aktier har lika rösträtt och
lika rätt till del i bolagets vinst och tillgångar.

Transaktioner till närstående

Under de tre första kvartalen 2016 har ersättning till närstående
skett till ett av Arne Björhn närstående företag på 148 625 kronor
och till ett av Lars Linzander närstående företag på 122 750 kronor.
Beloppet är exklusive mervärdeskatt.

Under 2016 har styrelsearvode avseende 2015 utgått med 50 000 kronor
till styrelseledamöter och 70 000 kronor till styrelseordförande,
totalt 120 000 kronor. Arvode har ej utgått till anställda i
koncernens företag.

Under 2016 har styrelsearvode avseende 2015 till styrelsen i OY
Phoenix Collector Ltd utgått med 6 000 EUR till styrelseledamöter och
8 000 EUR till styrelseordförande, totalt 20 000 EUR. Arvode har ej
utgått till anställda i koncernens företag.

Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil och närstående som
väsentligt påverkar företagets ställning och resultat ägt rum.

Kungens Kurva 25 november 2016

Lucent Oil AB (publ)

Styrelsen

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Per-Ove Melinder

Verkställande direktör

Tel: +46 709 21 38 88

E-post per-ove@lucentoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lucent-oil/r/kvartalsredogorelse-for-perioden-...
http://mb.cision.com/Main/11543/2130985/595330.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.