Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Luci Intressenter AB: Erbjudandehandlingen avseende Luci Intressenters kontantbud till aktieägarna i LightLab offentliggjord

Pressmeddelande 20 november 2019

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE
DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA
ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV
AKTIEÄGARE I, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR LÄMNANDE AV
ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE
AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER
REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR
UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD
FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Luci Intressenter AB ("Luci Intressenter") offentliggjorde den 6
november 2019 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i LightLab
Sweden AB (publ) ("LightLab") att överlåta samtliga sina aktier i
LightLab till Luci Intressenter för 5,00 kronor kontant per aktie
("Erbjudandet").

Luci Intressenter innehar, via Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och
Gålöstiftelsen, totalt 14 237 963 B-aktier (54,37 procent).
Budbolaget har utöver detta mottagit indikationer från ett antal
aktieägare som har för avsikt att acceptera Erbjudandet, motsvarande
minst 1 441 710 B-aktier (5,51 procent).

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Luci
Intressenters webbplats (www.luciintressenter.se), Evlis webbplats
(www.evli.com) och Aktieinvests webbplats
(www.aktieinvest.se/lightlab2019). En informationsbroschyr och
förtryckt anmälningssedel skickas till alla direktregistrerade
aktieägare i LightLab per den 19 november 2019. Förvaltarregistrerade
aktieägare kommer motta en informationsbroschyr. Erbjudandehandlingen
kan beställas genom att kontakta Aktieinvest, Evli eller Luci
Intressenter.

Acceptperioden för Erbjudandet startar den 21 november 2019 och
avslutas den 12 december 2019. Redovisning av likvid beräknas
påbörjas omkring den 19 december 2019.

Ytterligare information, vänligen kontakt:

Mattias Klintemar
Styrelseordförande, Luci Intressenter AB
Tel: +46 709 32 64 67
E-post: mattias.klintemar@ostersjostiftelsen.se

Information om erbjudandet finns tillgänglig på:
www.luciintressenter.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Budbolaget i enlighet
med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande
den 20 november 2019, kl. 14:00.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in
i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar. Luci Intressenter kommer inte
att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker
acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt
ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra en
erbjudandehandling enligt gällande lagar och regler.
Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta
Erbjudandehandlingen som grund för beslut att acceptera erbjudandet
och utgör ingen rekommendation acceptera. Investerare som vill eller
överväger att acceptera Erbjudandet uppmanas att läsa
Erbjudandehandlingen.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller
med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken
detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i
eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Luci Intressenter kommer inte att betala någon
ersättning enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Hong Kong,
Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka
i stor utsträckning ligger utom Luci Intressenters och LightLabs
kontroll.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/luci-intressenter-ab/r/erbjudandehandlingen-a...
https://mb.cision.com/Main/18904/2968639/1147258.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.