Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

Luci Intressenter AB: Luci Intressenter når 87,1 procent i LightLab och förklarar sitt erbjudande ovillkorat

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE
DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA
ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV
AKTIEÄGARE I, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR LÄMNANDE AV
ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE
AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER
REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR
UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD
FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Luci Intressenter AB ("Luci Intressenter") meddelar att de förklarar
sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden
AB (publ) ("LightLab") ovillkorat och accepterar inlämnade aktier.
Luci Intressenter kontrollerar därmed cirka 87,1 procent av de
utestående aktierna i LightLab. Luci Intressenter förlänger
acceptperioden till 31 januari 2020 för att ge återstående aktieägare
ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Den 6 november 2019 offentliggjorde Luci Intressenter ett offentligt
kontanterbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i LightLab att
överlåta samtliga sina aktier i LightLab till Luci Intressenter för
5,00 kronor kontant per aktie under vissa villkor som beskrivits i
erbjudandehandlingen. Styrelsen för LightLab rekommenderar enhälligt
LightLabs aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Vid acceptperiodens slut den 15 januari 2020 hade Erbjudandet
accepterats av aktieägare representerande totalt 8 579 415 aktier,
varav 5 A-aktier och 8 579 410 B-aktier, motsvarande cirka 32,8
procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab[[[1]]].
Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden,
tillsammans med de aktier som redan kontrollerades av Luci
Intressenter före offentliggörandet av Erbjudandet, uppgår till
totalt 22 817 378 aktier, motsvarande cirka 87,1 procent av det
totala antalet aktier och röster i LightLab.

Luci Intressenter har beslutat att frånfalla villkoret att Erbjudandet
accepteras i sådan utsträckning att Luci Intressenter blir ägare till
mer än 90 procent av det totala antalet aktier i LightLab. Alla
övriga villkor i Erbjudandet har uppfyllts och Luci Intressenter
förklarar därför Erbjudandet villkorslöst och accepterar de inlämnade
aktierna.

Redovisning av likvid avseende aktier inlämnade under acceptperioden
som slutade 15 januari 2020 beräknas inledas den 23 januari 2020, och
investerare kan förvänta att motta likviden innan 31 januari 2020.

För att ge de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet
ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet har Luci Intressenter
beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 31 januari 2020
kl. 17.00 CET. Avräkning för de aktier som inlämnas under den
förlängda acceptperioden förväntas påbörjas runt den 7 februari 2020.

Luci Intressenter innehar inte några finansiella instrument som ger
finansiell exponering mot LightLabs aktie och har inte förvärvat
några aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

För mer information om Erbjudandet, se erbjudandehandlingen och det
tillägg till erbjudandehandlingen som finns tillgängliga på Luci
Intressenters webbplats (www.luciintressenter.se), Evlis webbplats
(www.evli.com) och Aktieinvests webbplats
(www.aktieinvest.se/lightlab2019).

Ytterligare information, vänligen kontakt:
Mattias Klintemar
Styrelseordförande, Luci Intressenter AB
Tel: +46 709 32 64 67
E-post: mattias.klintemar@ostersjostiftelsen.se

Information om erbjudandet finns tillgänglig på:
www.luciintressenter.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Budbolaget i enlighet
med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande
den 17 januari 2020, kl. 11:00.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in
i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar. Luci Intressenter kommer inte
att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker
acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt
ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra en
erbjudandehandling enligt gällande lagar och regler.
Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta
Erbjudandehandlingen som grund för beslut att acceptera erbjudandet
och utgör ingen rekommendation acceptera. Investerare som vill eller
överväger att acceptera Erbjudandet uppmanas att läsa
Erbjudandehandlingen.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller
med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken
detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i
eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Luci Intressenter kommer inte att betala någon
ersättning enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Hong Kong,
Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka
i stor utsträckning ligger utom Luci Intressenters och LightLabs
kontroll.

[1] Det totala antalet aktier i LightLab uppgår till 26 187 168
aktier, varav 15 A-aktier och 26 187 153 B-aktier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/luci-intressenter-ab/r/luci-intressenter-nar-...
https://mb.cision.com/Main/18904/3010561/1175675.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.