Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Lumito: Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 10:00 i bolagets lokaler
på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 maj 2019,

- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 28 maj 2019 under adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, via e-post till info@lumito.se eller per telefon +46 (0)46 - 16 20 70.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering).
Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd
tisdagen den 28 maj 2019 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i
stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om
detta i god tid före tisdagen den 28 maj 2019. Observera att detta
förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks
aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för
ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som
utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella
behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om
deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år
från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.lumito.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

9. Val av styrelse och revisorer

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

11. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 1 - Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande ca 34,72 procent av aktierna och rösterna i
bolaget föreslår att Masoud Khayyami utses till ordförande vid
stämman.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp
till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till var och en
av styrelseledamöterna. Inga arvoden ska dock utgå till
styrelseledamöter verksamma i bolaget.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9 -Val av styrelse och revisorer

Aktieägare representerande ca 34,72 procent av aktierna och rösterna i
bolaget föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå
till sex. Inga suppleanter föreslås. Samma aktieägare föreslår att
antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Aktieägare representerande ca 34,72 procent av aktierna och rösterna i
bolaget föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av
styrelseledamöterna Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels och
Urban Widén. Styrelseledamoten Bengt Göran Svensson har avböjt omval.
Nyval föreslås av Ulf Bladin, Amir Poursamad och Roland Andersson.
Till styrelsens ordförande föreslås omval av Masoud Khayyami.

Aktieägare representerande ca 34,72 procent av aktierna och rösterna i
bolaget föreslår vidare nyval av det registrerade revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av
årsstämman 2020. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade
revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som
omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 11 200
000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska
äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt
kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital
till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga
förslag enligt punkt 10 ovan samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget
(Gasverksgatan 1, 222 29 Lund) och på bolagets webbplats
(www.lumito.se). Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Lund i maj 2019

Lumito AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05,
sn@lumito.se

Kort om Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och
utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade
uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles)
syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska
avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör,
skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer.
Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand
har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och
infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology
Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO1 handlas på
marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lumito/r/kallelse-till-arsstamma-i-lumito-ab-...
https://mb.cision.com/Main/17276/2800559/1034914.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.