Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Lumito: Kvartalsrapport 1, 2020 från Lumito AB (publ).

Finansiell översikt första kvartalet, 1 januari- 31 mars 2020

· Resultatet efter skatt uppgick till -2 795 (-1 958) TSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08)
SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 793 (-1
958) TSEK.

· Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 675 (8 079) TSEK.
Bolagets utveckling under perioden 1 januari - 31 mars 2020

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 0 (0) TSEK.
Rörelsens kostnader inklusive investeringar för första kvartalet
uppgick till 12 903 (6 721) TSEK. Ökningen är främst relaterat till
fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av
framtida organisation. Rörelseresultatet för första kvartalet
uppgick till -2 794 (-1 958) TSEK och resultatet efter skatt upp-gick
till -2 795 (-1 958) TSEK.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet
uppgick till -2 793 (-1 958) TSEK. Efter förändringar i
rörelsekapital var kassaflödet under perioden - 2 953 (-1 282) TSEK.
Periodens kassaflöde uppgick till -12 871 TSEK (-5 613).

Personal
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 5(2) varav 2(0)
kvinna.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Den 31 mars 2020 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för
balanserade utgifter för forskning och utveckling till 43 289 (13
533) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till
bolagets produkter. Aktiveringen under kvartalet har varit enligt
principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda
konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 1 782 (1 254)
TSEK varav merparten avser investeringar i patent och
patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 17 675 (8 079) TSEK.
Eget kapital uppgick till 58 920 (20 189) TSEK.Soliditeten var 91 (87)
procent.

Väsentliga händelser under första kvartalet 1 januari - 31 mars 2020

·
Andreas Johansson tillträdde som CTO den 13 januari 2020 och tog över
efter Anders Sjögren som haft rollen sedan våren 2017. Anders finns
kvar i Lumitos organisation och kommer att fortsätta bidra till
bolagets utveckling, som senior rådgivare.

· Utvecklingen av Lumitos första produkt (instrument +
infärgningsvätska) inom digital vävnadsdiagnostik, för analys av
vävnadssnitt infärgade med bolagets nano-baserade infärgningsvätskor,
är inne i slutfasen innan lansering. Utvecklingen av själva
instrumentet går planenligt och de första instrumenten avsedda för
kundvalidering hos referenskliniker och i mitten av februari 2020 var
planen att instrumenten skulle levereras med CE-märkning under april.

· Lumitos partner för utveckling av infärgningsvätskor, RISE,
meddelade i februariatt arbetet med infärgningsvätskorna fortfarande
pågick och beräknades vara klart under andra kvartalet.

· Lumitos team utökades med en produktspecialist med en relevant
bakgrund som civilingenjör i kemi i kombination med stark social
kompetens och erfarenhet från marknads- och försäljningsarbete. Tim
Nilsson påbörjade sin anställning den 9 mars.

Händelser efter periodens slut

·
Lumitos patentfamilj som beskriver användandet av ljuspulser för
förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider
HAR godkänts i Sydkorea. Patentet är sedan tidigare godkänt i
Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.

· Lumitos utvecklingspartner TTP i Cambridge har informerat om att
leveransen av Lumitosinstrument avsett för validering på
referenskliniker beräknas ske i juni vilket är ca 6-8 veckor senare
än planerat på grund av den rådande coronapandemin och att
Storbritannien sedan ett antal veckor befinner sig i en lock-down.

· Bolaget bedömer inte att instrumentleveransen i juni påverkar
kundvalideringen hos referensklinikerna i större omfattning. Lumitos
partner RISE har tidigare meddelat att arbetet med
infärgningsvätskorna förväntas blir klart under andra kvartalet och
detta överensstämmer tidsmässigt med instrumentets nya leveransdatum.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2020 kl
08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) Tel: 076-778 59 05
E-post: sn@lumito.se

www.lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en
forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och
lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för
digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från
uppkonverterande nanopartiklar och syftar till att höja kvaliteten
och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett
nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor
vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven
på snabb och säker diagnostik i den individanpassade sjukvården.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lumito/r/kvartalsrapport-1-2020-fran-lumito-a...
https://mb.cision.com/Main/17276/3097980/1236924.pdf
https://mb.cision.com/Public/17276/3097980/97a2295dbe7cff3f.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.