Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Lundin Energy AB: Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

· Starka produktionsresultat om 152,4 Mboepd översteg prognosens
medianvärde för kvartalet
· Höjd produktionsprognos för helåret till 160 ? 170 Mboepd från 145 ? 165
Mboepd
· Höjd platåproduktionsnivå och snabb produktionsökning på Johan Sverdrup ?
platåproduktion för den första fasen om 470 Mbopd uppnåddes i april 2020
· Sänkt prognos för verksamhetskostnader till 2,80 USD per boe, från 3,40
USD per boe
· Kostnadsbesparingar motsvarande över 300 MUSD för 2020 har införts
· Starkt fritt kassaflöde om över 400 MUSD, nettoskuld minskad till 3 694
MUSD och stärkt likviditet till följd av en ytterligare kreditfacilitet om
340 MUSD
· Skyndsamma och koordinerade åtgärder för att mildra eventuella effekter
från coronaviruset har införts och detta utan produktionsstörningar
· Utdelning om 1,00 USD per aktie (cirka 284 MUSD) för räkenskapsåret 2019
godkändes av årsstämman 2020
· Årsstämman 2020 fattade beslut om att byta namn på bolaget till Lundin
Energy

Finansiella resultat

  1 jan 2020-
31 mar 2020
3 månader 1 jan 2019-
31 mar 2019
3 månader 1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
Produktion i Mboepd 152,4 78,8 93,3
Intäkter och övriga intäkter i MUSD 695,2 484,1 2 948,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten i MUSD 638,3 345,8 1 378,2
Per aktie i USD 2,25 1,02 4,36
EBITDA i MUSD1 581,1 399,7 1 918,4
Per aktie i USD1 2,05 1,18 6,07
Fritt kassaflöde i MUSD 406,7 95,8 1 271,7
Per aktie i USD 1,43 0,28 4,03
Periodens resultat i MUSD -310,6 53,5 824,9
Per aktie i USD -1,09 0,16 2,61
Justerat resultat i MUSD 66,0 58,9 252,7
Per aktie i USD 0,23 0,17 0,80
Nettoskuld i MUSD 3 694,2 3 303,7 4 006,7

1Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av
en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, redovisad under
2019.

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy:

?Det gläder mig att, för det första kvartalet 2020, kunna rapportera
ytterligare en period med starka operativa och finansiella resultat i hela
verksamheten men jag konstaterar samtidigt att situationen som vi har
kunnat bevittnat sedan i februari, både inom vår industri och utifrån ett
globalt makroperspektiv, saknar motstycke. Coronakrisen med dess ekonomiska
konsekvenser och den senaste tidens oljeprisfall har lett till ett
exceptionellt utmanande marknadsläge.

För att möta de potentiella risker som coronaviruset medför för vår
verksamhet, har vi koncentrerat vårt arbete på att minimera risken för
coronasmitta och säkerställa medarbetares och underleverantörers hälsa och
det har hittills inte lett till några produktionsstörningar. Ett viktigt
beslut har varit att minska bemanningen offshore till den lägsta nivå som
krävs för att fortsätta producera och utföra de viktigaste
projektaktiviteterna. Jag är glad att kunna konstatera att vi inte har
behövt justera vår ökande produktionsprognos tack vare den operativa
flexibilitet som finns inom verksamheten.

Det är i tider som dessa som det blir tydligare än någonsin att våra
högkvalitativa tillgångar, som produceras till låg kostnad och med låg
koldioxidintensitet, kan stå emot låga oljepriser. Det är definitivt vad
som kommer att göra skillnad när det gäller vår förmåga att rida ut
stormen. Efter nedgången på oljemarknaden har bolaget vidtagit flera
åtgärder för att säkerställa att vi bibehåller vår finansiella styrka och
flexibilitet. Senareläggning och minskning av utgifter har beslutats om 300
MUSD, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med ursprunglig
investeringsprognos som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen. Ytterligare
alternativ finns för att reducera eller senarelägga utgifter om det
nuvarande marknadsläget med låga oljepriser skulle bli ihållande och vi
sänker även vår helårsprognos för verksamhetskostnader till 2,80 USD per
boe, från 3,40 USD per boe.

Den operativa framgång som sticker ut i början av 2020 är resultaten från
Johan Sverdrup. Den snabba produktionsökningen har tillsammans med den
högre produktionskapacitet som etablerats inneburit att platåproduktionen
för den första fasen ökar från 440 Mbopd till 470 Mbopd, brutto och att
platåproduktionen för hela fältet ökar till 690 Mbopd, vilket var 7 procent
högre än den ursprungliga produktionsprognosen och två månader före
tidsplan. Dessutom har både Edvard Grieg och Alvheim återigen levererat
över förväntan under kvartalet, med en produktionseffektivitet på
respektive 99 procent och 98 procent.

Samtidigt som slutet av kvartalet präglades av stor osäkerhet på
marknaderna, har vi levererat starka finansiella resultat med ett fritt
kassaflöde som överstiger 400 MUSD och en nettoskuld om 3 694 MUSD. Vår
nyligen inrättade kreditfacilitet om 340 MUSD, kostnadsbesparingar och
minskad utdelning har fram till dags dato förbättrat vår
likviditetsposition före skatt med över 780 MUSD.

Vi kommer att fortsätta att hålla en mycket strikt budgetdisciplin i hela
bolaget när vi går in i det andra kvartalet. Det gör vi för att bibehålla
vår likviditetsposition och för att ge oss finansiell flexibilitet om
möjligheter skulle dyka upp som vi skulle kunna dra fördel av. Jag är
övertygad om att vi är bland de som är bäst positionerade för att navigera
i det rådande marknadsläget.?

Audiocast presentation
Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO,
som kommenterar rapporten i en live audiocast torsdagen den 30 april kl.
09.00. Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med
nedanstående pinkod:

Sverige           +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA                +1 6319131422
Norge             +47 23500243

Pinkod 58812582

Länk https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

 

Lundin Energy är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och
är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker LUNE). Läs mer om Lundin Energys
verksamhet på www.lundin-energy.com

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin-energy.com Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com

 

Denna information är sådan som Lundin Energy AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 07.30
CEST.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
?framåtriktad information? (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, ?framåtriktade uttalanden?)
avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som ?söka?, ?antecipera?, ?planera?, ?fortsätta?, ?uppskatta?,
?förvänta?, ?kan komma att?, ?kommer att?, ?projektera?, ?förutse?,
?potentiell?, ?målsättning?, ?avse?, ?kan?, ?skulle kunna?, ?bör?, ?tror?
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara ?framåtriktade uttalanden?. Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte
för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade
uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa
framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland
annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och
utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken ?Riskhantering? samt på andra ställen i Lundin
Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över
riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 

Bilaga

* Lundin_Petroleum_Q1 Report 2020-V2 - 20200430sv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.