Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Lundin Norway har tilldelats fem licenser i den 23:e norska licensrundan

er i den 23:e norska licensrundan

Stockholm, 2016-05-18 14:28 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har nöjet att meddela att dess helägda
dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har tilldelats fem
prospekteringslicenser i den 23:e norska licensrundan. Samtliga licenser är
belägna i södra Barents hav med Lundin Norway som operatör för tre av
licenserna.

Tilldelningar i Loppahöjden
PL609C och PL851 är båda belägna på Loppahöjden, öst och nordöst om
Altafyndigheten där Lundin Norway är operatör. Lundin Norway är operatör för
PL609C som är belägen direkt öster om Altafyndigheten. Denna licens har säkrats
som skyddsareal i händelse av att Altas geologiska förlängning sträcker sig mot
öst och nordöst.

Lundin Norway är operatör för PL851 som är belägen direkt norr om PL609C.
Enligt kartläggning har arealen prospekteringspotential på den östra sidan av
Loppahöjden.

Tilldelningar i sydöstra Barents hav
PL857 är belägen i det nyöppnade området sydöstra Barents hav, nära den ryska
gränsen och cirka 150 km från den norska kusten. Enligt kartläggning innehåller
arealen i PL857 en stor, kupolliknande, struktur med flera på varandra staplade
strukturer från jura- och triasperioden. Den totala resurspotentialen
överstiger en miljard fat oljeekvivalenter. För PL857 har beslut tagits om 1
prospekteringsborrning.

PL859 är belägen norr om PL857 och cirka 420 km från Norges norra kust. Enligt
kartläggning innehåller arealen i PL859 två kupolliknande strukturer med på
varandra staplade strukturer från jura- och triasperioden. Varje struktur har
potential att innehålla resurser om flera miljarder fat oljeekvivalenter. För
PL859 har beslut tagits om 2 prospekteringsborrningar, vilka är bekräftade.

”Jag är mycket nöjd över att det norska olje- och energidepartementet har
tilldelat oss viktig och betydande prospekteringsareal i södra Barents hav.
Denna 23:e licensrunda har ytterligare stärkt vårt ledande arealinnehav på
Loppahöjden, där våra oljefyndigheter Alta och Gohta finns. Jag är mycket
entusiastisk över potentialen om flera miljarder fat i prospekteringsarealen
som tilldelats i den sydöstra delen av Barents hav. Det är första gången denna
areal görs tillgänglig för olje- och gasprospektering och ny seismisk 3D-data
som finns tillgänglig för arealen innebär att dessa strukturer är redo för
borrning”, säger Kristin Færøvik, vd för Lundin Norway i en kommentar.

Dem fem tilldelade licenserna är beskrivna nedan:

Licens Lundin Norway:s licensandelar
PL609C *: 40%
PL851*: 40%
PL853*: 60%
PL857: 20%
PL859: 15%
*Lundin Norway är operatör

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker
”LUPE”). Lundin Petroleumhar 685 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade
och sannolika reserver per den 31 december 2015.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella
instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.