Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

LUNDIN PETROLEUM AB: Bokslutsrapport 2015

Lundin Petroleum AB
Bokslutskommuniké

Bokslutsrapport 2015

Stockholm, 2016-02-03 07:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2015 (31 december 2014)
· Produktion om 32,3 Mboepd (23,8 Mboepd)1
· Intäkter om 569,3 MUSD (785,2 MUSD)
· EBITDA om 384,7 MUSD (671,3 MUSD)
· Operativt kassaflöde om 699,6 MUSD (1 138,5 MUSD)
· Resultat om -866,3 MUSD (-431,9 MUSD), inklusive en valutakursförlust om
-507,3 MUSD, netto och en
nedskrivning om -296,3 MUSD efter skatt
· Nettoskuld om 3 786 MUSD (31 december 2014: 2 609 MUSD)
· Edvard Griegs anläggningar installerades med framgång, offshore Norge och
produktion startade i november 2015.
· Produktion från fälten Bøyla i Norge och Bertam i Malaysia startade i
januari och april 2015.
· Utbyggnadsplanen för Fas 1 av Johan Sverdrup godkändes av det norska olje-
och energidepartementet i
augusti 2015.
· Utvärderings- och sidospårsborrningar på Alta i södra Barents hav i Norge
slutfördes med framgång.
· Åtta prospekteringslicenser tilldelade i 2014 års norska APA licensrunda,
sex som operatör.
· Produktionslicens erhållen för Morskayafältet i Kaspiska havet i Ryssland.
· Kreditfacilitet om 4,5 miljarder NOK för prospektering i Norge
undertecknades i april 2015.

Fjärde kvartalet som avslutades den 31 december 2015 (31 december 2014)
· Produktion om 38,3 Mboepd (22,0 Mboepd)1
· Intäkter om 136,0 MUSD (135,2 MUSD)
· EBITDA om 93,6 MUSD (164,4 MUSD)
· Operativt kassaflöde om 175,4 MUSD (334,5 MUSD)
· Resultat om -493,7 MUSD (-437,0 MUSD), inklusive en valutakursförlust om
-129,2 MUSD, netto och en
nedskrivning om -296,3 MUSD efter skatt

1 Exkluderar produktion från ryska onshore-tillgångar till följd av
försäljningen av dessa tillgångar i juli 2014.

Alex Schneiter, koncernchef och vd, kommenterar följande:
Vi fortsätter att se en extrem volatilitet i oljepriser som faller till nivåer
som vi inte sett på mer än ett decennium och för mig är det tydligt att striden
om marknadsandelar närmar sig sitt slut. Vårt bolag befinner sig i en stark
position med reserver om nära 700 MMboe och en produktionsbas som kommer att
växa betydligt. Våra utvinningskostnader kommer att sjunka under 10 USD per
fat, och med god tillgång på likviditet för att kunna stå emot det rådande
klimatet med låga oljepriser, kommer vi att ta oss ur denna nedgång starkare än
någonsin.

Edvard Grieg startade produktion den 28 november 2015 och sedan dess har en
enastående driftstid om i genomsnitt 95 procent uppnåtts. Detta utmärkta
resultat har gjort det möjligt för oss att uppnå produktionsnivåer om över 90
000 boepd när vår tredje produktionsborrning startade på Edvard Grieg. Edvard
Grieg markerar början på en transformerande ökning av Lundin Petroleums
produktionsnivåer och kassaflödesgenerering. Vår förväntade produktion för 2016
uppgår till mellan 60 000 och 70 000 boepd, vilket innebär en fördubbling av
2015 års nivåer.

Genomförandet av Fas 1 av Johan Sverdrups utbyggnad fortskrider enligt plan.
Johan Sverdrup är perfekt positionerat för att dra full fördel av det utmanande
klimatet med låga oljepriser. Jag förutser att vi kommer att se ytterligare
kostnadsbesparingar för Johan Sverdrup, vilket kommer att förbättra ekonomin
ytterligare för detta projekt i världsklass.

Vår strategi för 2016 är oförändrad och vårt främsta fokus kommer att vara
södra Barents hav, där vi ska vara aktiva inom såväl prospektering som
utvärdering, med särskilt fokus på det existerande Altafyndighetsområdet.
Ytterligare prospekteringsborrning kommer också att genomföras på Utsirahöjden
och i Sabahområdet i Malaysia.

Vår målsättning för 2016 är väldigt tydlig. Vi kommer att maximera vår
nuvarande operativa effektivitet för att etablera en stabil grund med starkt
kassaflöde för bolagets nästa tillväxtfas. Vi kommer att fortsätta arbeta
väldigt hårt för att bibehålla en stark balansräkning och god tillgång på
likviditet. Vi kommer fortsätta att spela en proaktiv roll i genomförandet av
Johan Sverdrupfältet. Slutligen förblir vår organiska tillväxtstrategi
oförändrad och vi kommer att fortsätta att prospektera efter nya resurser.

Webcast presentation
Följ presentationen live och hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Mike
Nicholson, CFO, kommentera rapporten i en webcast som startar kl. 09.00
onsdagen den 3 februari 2016.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.lundin-petroleum.com innan
webcasten startar, som även kan följas via telefon på telefonnummer: Sverige
+46 8 519 993 55, utlandet: +44 203 194 0550, utlandet: (avgiftsfri) +1 855 269
26 05.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker
”LUPE”). Lundin Petroleumhar 685 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade
och sannolika reserver per den 31 december 2015.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella
instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.