Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-27

Lundin Petroleum AB: Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,47...

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den fjärde kvartalsvisa
utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD per aktie kommer att
uppgå till 3,47 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 986
miljoner SEK, motsvarande cirka 105 miljoner USD.1 Den förväntade
utbetalningsdagen för den fjärde kvartalsvisa utbetalningen är den 9
januari 2020.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK) Totalt utdelningsbelopp (SEK) Första dag för handel utan rätt till
utdelningen Avstämningsdag Förväntad utbetalningsdag
3,47 986 miljoner 2 januari 2020 3 januari 2020 9 januari 2020

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn som offentliggjordes av
Lundin Petroleum den 30 januari 2019, beslutade årsstämman den 29 mars 2019
om en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, att betalas ut genom
kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie.

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning,
omvandlas till ett belopp i SEK baserat på valutakursen för USD till SEK
som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag
(avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som
använts för omvandlingen är 9,3808.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på
www.lundin-petroleum.com.

1 Det uppskattade totala utdelningsbeloppet som meddelats tidigare har
minskat på grund av att Lundin Petroleum slutförde inlösenförfarandet av 16
procent av de utestående aktierna i augusti 2019.

 

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker LUPE). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
  Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har
inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade
uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa
framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland
annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och
utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående
lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska
resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i
sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum -Fourth quarterly dividend SEK amount -V5-
20191227sv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.