Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

Lundin Petroleum AB: Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2018 och detaljer för webbsändning den 30 januari ...

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det fjärde
kvartalet 2018 onsdagen den 30 januari 2019. Prospekteringskostnader om 47
MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka 164 MUSD kommer att
redovisas för det fjärde kvartalet 2018.

Dessa poster är till största delen icke-kassaflödespåverkande och påverkar
inte operativt kassaflöde eller EBITDA.  

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 47
MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2018, vilket kommer att
kompenseras av en skatteintäkt om cirka 37 MUSD. Prospekterings-kostnaderna
avser främst de torra borrningarna på strukturerna Oppdal och Driva i PL860
samt Silfari i PL830.

Nettoskuld och valutakursförlust
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 3,4 miljarder USD per den 31
december 2018, vilket innebär tillgänglig likviditet om 1,6 miljarder USD
inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 164 MUSD
för det fjärde kvartalet 2018. Den norska kronan och Euron försvagades mot
US dollarn med omkring 6 respektive 1 procent under det fjärde kvartalet
2018. Valutakursförlusten är till största delen icke-kassaflödespåverkande
och främst hänförlig till omvärderingen av lånebalanser till den på
balansdagen gällande valutakursen.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Petroleum ibland
olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part
uppgick under det fjärde kvartalet 2018 till 117,0 MUSD, vilket
kompenserades av inköp av olja från tredje part om 116,6 MUSD. En
bruttovinst om 0,4 MUSD kommer därmed att redovisas för det fjärde
kvartalet 2018 avseende denna tredjepartsförsäljning.

Publicering av rapport och webbsändning den 30 januari 2019
Lundin Petroleums rapport för fjärde kvartalet 2018 kommer att publiceras
onsdagen den 30 januari klockan 07.30, följt av en live webbsändning som
startar klockan 09.00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och
CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens
utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-01-30-q4

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch   Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden,
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade
uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa
risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista
över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 

Bilaga

* Lundin Petroleum - Q4 2018 Financial update - V5-20190116sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.