Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

Lundin Petroleum AB: Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2019 och detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det fjärde
kvartalet 2019 fredagen den 31 januari 2020. Prospekteringskostnader om
cirka 41 MUSD före skatt, återställningskostnader om cirka 19 MUSD före
skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursvinst
om cirka 106 MUSD kommer att redovisas för det fjärde kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader

Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 41
MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att
kompenseras av en skatteintäkt om cirka 32 MUSD. Prospekterings-kostnaderna
avser främst de torra eller icke-kommersiella borrningarna på strukturerna
Toutatis (PL896), Gladsheim (PL921) och Enniberg (PL917).

Återställningskostnader

Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra återställningsutgifter om cirka 19
MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att
kompenseras av en skatteintäkt om cirka 15 MUSD. Återställningskostnaderna
avser en förväntad ökning av kostnader för att återställa fälten Brynhild
och Gaupe.

Nettoskuld och valutakursvinst

Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 4,0 miljarder USD per den 31
december 2019, vilket ger en tillgänglig likviditet om 1,0 miljard USD inom
den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 106 MUSD
för det fjärde kvartalet 2019. Såväl den norska kronan som Euron
förstärktes gentemot US dollarn med cirka 3 procent under det fjärde
kvartalet 2019. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser
till balansdagens kurs och är till största delen icke
kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner

Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales
method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och
överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade
till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det fjärde kvartalet
2019 uppgick överruttag till 0,1 Mboepd, vilket kompenseras av ökade
volymer i lager om 2,7 Mboepd till följd av att Johan Sverdrups rörledning
har fyllts upp.

Rapport för det fjärde kvartalet 2019 och kapitalmarknadsdagen 2020

Lundin Petroleums rapport för det fjärde kvartalet 2019 kommer att
publiceras fredagen den 31 januari
klockan 07.30.

Lundin Petroleums ledning kommer att presentera det finansiella resultatet
för det fjärde kvartalet 2019 och hålla en presentation från
kapitalmarknadsdagen via webbsändning den 31 januari klockan 11.00. Följ
sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon med
nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien:  +44 3333000804
USA:  +1 6319131422
Norge:  +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk: https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

                            

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker LUPE). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch   Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har
inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade
uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa
framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland
annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och
utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående
lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska
resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i
sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Q4 2019 Financial update - V5-20200115sv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.