Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

LUNDIN PETROLEUM AB: Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2014

Lundin Petroleum AB
Börsmeddelande

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2014

Stockholm, 2014-04-22 08:28 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer under det första kvartalet 2014
(perioden) att redovisa prospekteringskostnader om 127 MUSD. Dessa kostnader
kommer att kompenseras av en skattelättnad om 61 miljoner USD, vilket efter
skatt ger en resultatmässig nettoeffekt för perioden om 66 miljoner USD.

Under perioden slutförde Lundin Petroleum två prospekteringsborrningar i Norge
samt två prospekteringsborrningar i Indonesien som tillkännagavs som antingen
icke-kommersiella eller som torra hål och tillhörande kostnader kommer därför
att kostnadsföras i resultaträkningen för perioden.

Kostnaden för genomförandet av borrningarna Langlitinden (PL659) och Torvastad
(PL501) i Norge uppgick till 73 MUSD inklusive vissa tillhörande
licenskostnader. De redovisade prospekteringskostnaderna i Norge kommer att
kompenseras av en skattelättnad om 57 miljoner USD, vilket efter skatt ger en
resultatmässig nettoeffekt för perioden om 16 miljoner USD.

Kostnaden för genomförandet av borrningarna Balqis och Boni samt aktiverade
licenskostnader avseende produktionsdelningskontraktet (PSC) Baronang i
Indonesien om 45 MUSD kommer att kostnadsföras i resultaträkningen för
perioden. Lundin Petroleum kommer även att i resultaträkningen redovisa 9 MUSD
som avser aktiverade prospekteringskostnader för produktionsdelningskontraktet
(PSC) Cakalang i Indonesien.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat vid NASDAQ OMX, Stockholm
(ticker "LUPE") och vid Torontobörsen (TSX) (ticker "LUP"). Lundin Petroleum
har 194 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: +41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch Tel: +41 79 392 35 16
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella
instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Reserver och resurser
Om inte annat anges är Lundin Petroleums reserv- och resursestimat per den 31
december 2013 och har förberetts och reviderats i enlighet med National
Instrument 51-101 Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities ("NI
51-101") och Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook ("COGE Handbook"). Om
inte annat anges avser alla häri redovisade reservestimat "bevisade reserver"
och "sannolika reserver" sammanlagt, tillsammans även kallade "2P reserver".
För ytterligare information avseende klassificeringen av reserver och resurser,
se Reserver, resurser och produktion i bolagets årsredovisning.

Betingade resurser
Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en
viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda
etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse
som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.
Betingelser kan inkludera faktorer såsom ekonomiska, legala, miljö-, politiska
och regulatoriska frågor eller avsaknad av efterfrågan. Det är inte säkert att
det kommer att vara kommersiellt möjligt för bolaget att producera någon del av
de betingade resurserna.

Prospekteringsresurser
Prospekteringsbara resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och
med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från icke-upptäckta ansamlingar
genom framtida utbyggnadsprojekt. Det finns en osäkerhet avseende upptäckten
och utbyggnaden av prospekteringsbara resurser. Det är inte säkert att någon
del av de prospekteringsbara resurserna kommer att upptäckas. Om de upptäcks är
det inte säkert att det kommer att vara kommersiellt möjligt för bolaget att
producera någon del av de prospekteringsbara resurserna. Om inte annat anges
avser alla uppskattningar av prospekteringsbara resurser häri en P50
uppskattning av prospekteringsbara resurser. Kvalificerade prospekteringsbara
resurser som rapporteras är delvis kvalificerade. De har kvalificerats avseende
osäkerheten för upptäckt, men inte avseende osäkerheten för utbyggnad.

BOEs
BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat.
Konverteringsförhållandet för en BOE om 6Mcf:1Bbl är baserat på en
konverteringsmetod för energilikvärdighet som är främst tillämplig vid
brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.