Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-03

Lundin Petroleum AB: Förvärv som ger identisk ägarstruktur i Luno II och Edvard Grieg

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda
dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har ingått avtal med Equinor
Energy AS (Equinor), i enlighet med vilket Lundin Norway kommer att
förvärva Equinors 15-procentiga licensandel i PL359 där oljefyndigheten
Luno II är belägen. Lundin Norway är operatör för PL359.

Förvärvet innebär att Lundin Norway ökar sin licensandel i PL359 till 65
procent och att partnerskapen i Edvard Grieg och Luno II blir desamma,
såväl kommersiellt som operativt, vilket möjliggör för optimerad 
produktion och ökat värde för båda fälten. Transaktionen innebär en kontant
ersättning från Lundin Norway till Equinor samt att en 20-procentig
licensandel i PL825, där prospekteringsstrukturen Rungne ligger, överförs
till Equinor. 

Transaktionen sker med verkan från den 1 januari 2018 och är villkorad av
sedvanligt godkännande från norska staten.

Luno II ligger cirka 15 km söder om Edvard Griegplattformen på Utsirahöjden
där Lundin Norway är operatör och uppskattas innehålla bruttoresurser om
mellan 40 och 100 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe).
Utbyggnadskonceptet för Luno II är en återkoppling längs havsbotten till
Edvard Griegplattformen och målsättningen är att lämna in en utbyggnadsplan
och få projektet godkänt i början av 2019.

Lundin Norway är operatör för PL359 med en licensandel om 50 procent före
transaktionen. Partners är OMV med 20 procent samt Equinor och Wintershall
med 15 procent vardera.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Jag är mycket nöjd med detta strategiska förvärv på Utsirahöjden som ökar
vår licensandel i den högkvalitativa Luno II fyndigheten med ytterligare 15
procent och vi förväntar oss att kunna få utbyggnaden godkänd i början av
2019. Den här transaktionen innebär att partnerskapen i Edvard Grieg och
Luno II blir desamma och visar på vår målsättning att komplettera en
framgångsrik organisk tillväxtstrategi med värdeskapande förvärv.”

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
  Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden,
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade
uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa
risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista
över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Acquisition of Luno II V5 20181003sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.