Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-25

Lundin Petroleum AB: Framgångsrik utvärderingsborrning och förlängt produktionstest på Altafyndigheten

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda
dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) med framgång har slutfört
utvärderingsborrning 7220/11-5 och ett förlängt produktionstest på
Altafyndigheten i PL609 i södra Barents hav.

Sammanfattning:

* Resultat över förväntan, utmärkt reservoarproduktivitet och kontakt
med betydande volymer
* 700 meter lång horisontell borrning i reservoar av uppsprucken och
karstvittrad bergart slutförd med framgång, den första på norsk
kontinentalsockel
* Två månaders testperiod med produktion som begränsades av
produktionsanläggningarna och uppnådde som högst 18 000 bopd,
sammanlagt producerades cirka 675 000 fat olja
* Resurserna för Altafyndigheten förväntas öka och osäkerheten kring
resursintervallet minska

Utvärderingsborrningen genomfördes cirka 4 km söder om den ursprungliga
fyndighetsborrningen och är den femte borrningen hittills på
Altafyndigheten. Främsta syftet med utvärderingsborrningen och
produktionstestet var att bekräfta varaktiga produktionsnivåer och minska
osäkerheten kring återvinningsgraden i reservoarer av uppsprucken och
karstvittrad bergart från perm- och triasperiod för att ge underlag för
utbyggnadsstudier.

Både borrning och produktionstest genomfördes med den halvt nedsänkbara
borriggen Leiv Eiriksson. Den olja som producerades har transporterats till
tankern Teekay Scott Spirit via en flexibel rörledning och kommer att
levereras till oljeterminalen Mongstad på Norges västkust för vidare
försäljning.

En 700 meter lång horisontell borrning genomfördes i oljezonen och
påträffade samtliga reservoarintervaller som hade bättre
reservoaregenskaper än förväntat. Under borrningen förbrukades som
förväntat viss borrvätska, vilket hanterades på ett bra sätt och visar att
det är tekniskt möjligt att bygga ut Altafyndigheten genom horisontella
borrningar.

Det förlängda produktionstestet pågick under cirka två månader.
Produktionsnivåerna begränsades av anläggningarna och hölls under 30 dagar
till cirka 7 500 fat olja per dag (bopd) och under den andra perioden, som
varade 25 dagar, upp till cirka 18 000 bopd. Sammanlagt producerades cirka
675 000 fat olja under testet. Omfattande datainsamling och provtagning har
utförts, inklusive produktionsloggar. Resultaten var över förväntan med
utmärkt produktivitet från reservoaren och samtliga reservoarintervaller
och kontakt med betydande volymer bekräftades.

Före produktionstestet uppskattades de kombinerade bruttoresurserna för
Alta- och Gohtafyndigheterna till mellan 115 och 390 miljoner fat
oljeekvivalenter (MMboe). Till följd av de positiva resultaten förväntas
resursestimatet för Altafyndigheten att öka samt osäkerheten kring
intervallet att minska. Data som samlats in från borrningen samt seismik
från den senaste toppmoderna 3D-teknologin (TopSeis) som använts över Alta-
och Gohtafälten kommer nu att bearbetas. Resursintervallet för Alta och
Gohta kommer att uppdateras i början av 2019 i samband med att bolaget
meddelar reserverna för årets slut 2018.

Studier för kommersialisering av Alta kommer nu att arbetas fram för att
definiera ytterligare utvärderingsborrningar och  optimalt
utbyggnadskoncept. Det nuvarande konceptet för Alta är en utbyggnad längs
med havsbotten till ett flytande produktions- och lagringsfartyg. Den
närliggande Gohtafyndigheten i PL492 ses som en möjlig utbyggnad
tillsammans med den större Altafyndigheten.

Lundin Norway är operatör för PL609 med en licensandel om 40 procent. DEA
Norge och Idemitsu Petroleum Norge är partners med licensandelar om 30
procent vardera.

Prospekteringsprogrammet för andra halvåret 2018
Borriggen Leiv Eiriksson kommer härnäst att genomföra
prospekteringsborrning 6307/1-1S på Silfaristrukturen i PL830 i Froan
Basinområdet i Norska havet. Denna borrning öppnar upp ett nytt geologiskt
område, Frøyahöjden/Froan Basin, där borrning hittills inte genomförts.
Lundin Norway har säkrat ett betydande arealinnehav i området i de senaste
licensrundorna. Borrningen kommer att genomföras cirka 40 km söder om
fälten Draugen och Njord och cirka 30 km sydöst om Fenjafältet. Det primära
målet är att testa reservoaregenskaperna och kolvätepotentialen i
formationer från perm- och juraperiod och vid ett framgångsrikt resultat
finns det flera möjligheter till uppföljningsborrningar. Silfaristrukturen
uppskattas innehålla sammanlagt 193 MMboe obekräftade
prospekteringsresurser. Borrningen förväntas pågå cirka 100 dagar.

Lundin Norway är operatör för PL830 med en licensandel om 40 procent.
Partners är Equinor, VNG Norge och Petoro med licensandelar om 20 procent
vardera.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

“Jag är mycket nöjd över framgångarna med utvärderingsborrningen och det
förlängda produktionstestet på Altafyndigheten. Resultaten är över
förväntan och har påvisat varaktiga produktionsnivåer och utmärkt
produktivitet från reservoaren. Till följd av detta förväntar vi oss att
kunna öka resursestimatet för Altafyndigheten. Vår kunskap om denna
komplexa reservoartyp har ökat betydligt och en utbyggnad av en sådan
reservoar skulle vara den första i sitt slag i Norge. Vi kommer nu att
fortsätta arbeta på att kommersialisera denna fyndighet och ta fram ett
koncept för utbyggnad.

”Vårt spännande program för organisk tillväxt har hittills inneburit fem
framgångsrika borrningar utav de totalt sex borrningar som genomförts i år
och vi har nu fem utvärderingsprojekt framför oss som närmar sig utbyggnad.
Detta innebär ytterligare tillväxtpotential utöver den produktionsökning
som vi redan ser från vad jag brukar kalla vårt ”do nothing case”.”

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch

   

 

   

Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch  

 

   

Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden,
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade
uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa
risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista
över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Successful EWT Result at Alta V5 20180925sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.