Du är här

2018-08-27

Lundin Petroleum AB: Framgångsrik utvärderingsborrning och produktionstest på Rolvsnes

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda
dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) med framgång har slutfört
utvärderingsborrning 16/1-28S och produktionstest på Rolvsnesfyndigheten i
PL338C på Utsirahöjden i norska delen av Nordsjön.

Sammanfattning:

* God produktivitet bekräftad från reservoar av uppsprucken och vittrad
berggrund
o Vid begränsad produktion uppgick produktionsnivån till 7 000
fat olja per dag (bopd).
o Bekräftad kontakt med betydande oljevolymer.
 
* Betydande ökning av resurserna för Rolvsnes
o Ökning av bruttoresurserna till mellan 14 och 78 miljoner fat
oljeekvivalenter (MMboe) från tidigare intervall om 3 till 16
MMboe.
o Förlängt borrtest nödvändigt för att bättre förstå reservoarens
långsiktiga produktionsegenskaper.
 
* Minskat risken i den ytterligare prospekteringspotentialen i området
o Prospekteringsborrning på Goddostrukturen planerad för 2019.
o Kombinerat uppskattas området kring Rolvsnes- och
Goddostrukturerna innehålla bruttoresurser om mer än 250 MMboe.

Utvärderingsborrningen är den tredje borrningen på oljefyndigheten Rolvsnes
och genomfördes cirka 3 km från Edvard Griegplattformen, för vilken Lundin
Norway är operatör. Det primära målet var att bekräfta kommersiella
produktionsnivåer från en horisontell borrning som genomfördes i
reservoarer av uppsprucken och vittrad berggrund, liknande de som för
närvarande producerar i den norra delen av Edvard Griegfältet.

Den horisontella borrningen påträffade 2 500 meter berggrund av uppsprucken
och vittrad karaktär. Omfattande datainsamling och och provtagning utfördes
i reservoaren, inklusive ett tio dagar långt produktionstest med loggning
och flödesprovtagning. Vid begränsad produktion uppgick produktionsnivån
som högst till 7 000 bopd medan nivån över en femdagarsperiod låg på 4 200
bopd. Testresultaten visar på god reservoarproduktivitet och att det finns
kontakt med betydande oljevolymer som har fördelaktigt stöd av vattentryck,
vilka är positiva faktorer för en kommersiell utvinningsgrad från Rolvsnes.

Till följd av dessa positiva resultat har de uppskattade bruttoresurserna
för Rolvsnesfyndigheten ökat från 3 till 16 MMboe till nytt intervall om 14
till 78 MMboe. De långsiktiga produktionsegenskaperna för denna
reservoartyp behöver förstås bättre och alternativ övervägs för att
genomföra ett förlängt borrtest från den horisontella
utvärderingsborrningen. Rolsvnes ses som en möjlig utbyggnad genom
återkoppling till Edvard Grieg. Borrningen genomfördes med den halvt
nedsänkbara borriggen COSL Innovator som efter slutförd borrning ej längre
är under kontrakt av bolaget.

Lundin Norway är operatör för PL338C med en licensandel om 50 percent.
Partners är Lime Petroleum med 30 procent och OMV med 20 procent.

De positiva resultaten från borrningen på Rolvsnes minskar risken i den
liknande prospekteringspotential som finns i närliggande PL815, där en
prospekteringsborrning på Goddostrukturen planeras under 2019. Kombinerat
uppskattas området där Rolvsnes- och Goddostrukturerna finns innehålla
bruttoresurser om mer än 250 MMboe.

Lundin Norway är operatör för PL815 med en licensandel om 40 procent.
Partners är Petoro, Lime Petroleum  och Concedo med 20 procent vardera.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum kommenterar:

“Jag är mycket nöjd med utvärderingsborrningen och produktionstestet på
Rolvsnes. Det är inte ofta ett bolag lyckas minska risken i ett helt nytt
geologiskt koncept i en jurisdiktion som Norge och med resultaten från
Rolvsnes är jag optimistisk om den betydande potentialen i denna typ av
uppsprucken och vittrad berggrund på Utsirahöjden.

De viktigaste elementen i denna borrning var att påvisa kommersiella
produktionsnivåer och kontakt med betydande oljevolymer och det känns
mycket bra att  kunna konstatera att vi har lyckats överträffa
förväntningarna vad gäller båda. Fokus kommer nu att ligga på att förstå
den fulla potentialen i det här geologiska konceptet och vi planerar för
ett förlängt borrtest och ytterligare prospekteringsborrning. Detta
resultat bekräftar inte enbart vår organiska tillväxtstrategi men visar
också på vilken fortsatt potential det finns i och omkring vår Edvard
Grieganläggning.”

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
   
Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch  

 

  Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 27 augusti 2018 kl. 07.00 CEST.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden,
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade
uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa
risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista
över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Sucessful Rolvsnes appraisal results-V1-20180827sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.