Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-13

LUNDIN PETROLEUM AB: Framgångsrik utvärderingsborrning på Altafyndigheten

Lundin Petroleum AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Framgångsrik utvärderingsborrning på Altafyndigheten

Stockholm, 2017-07-13 08:27 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag
Lundin Norway AS (Lundin Norway) med framgång har slutfört och
produktionstestat utvärderingsborrning 7220/11-4 (Alta-4) på Altafyndigheten i
PL609 i södra Barents hav.

Borrningen Alta-4 genomfördes cirka 2 km söder om den ursprungliga
fyndighetsborrningen 7220/11-1 och cirka 2,5 km norr om den tidigare
utvärderingsborrningen 7220/11-3. Borrningens huvudsakliga mål var att
ytterligare utvärdera Altafyndigheten och ange en kalibreringspunkt för en
horisontell borrning för ett potentiellt förlängt borrtest som planeras under
2018.

Borrningen påträffade en kolvätekolonn om 48 meter, brutto, varav 4 meter gas
och 44 meter olja, i en sekvens med sedimentär bergart från perm- och
triasperioden. Omfattande datainsamling och provtagning utfördes i
reservoaren, inklusive konventionella borrkärntester och vätskeprovtagning.
Tryckdata visar samma flödeskontakter och tryckpunkter som observerats i
tidigare borrningar på Altafyndigheten, vilket bekräftar att det finns en god
kommunikation genom hela den stora Altastrukturen.

Ett produktionstest i oljezonen, som genomfördes vid lågt tryck och begränsades
av riggens testanläggningar, producerade ett stabilt flöde om 6 050 fat olja
per dag. Produktionstestet bekräftade väldigt bra reservoaregenskaper och god
lateral förlängning av reservoarerna från perm- och triasperiod.

En sidospårsborrning kommer nu att genomföras cirka 900 meter norr om Alta-4
för att assistera med placeringen av en horisontell borrning för ett förlängt
borrtest som planeras under nästa år.

“Jag är nöjd med de positiva resultaten från Alta-4 borrningen som bekräftar
väldigt bra reservoaregenskaper och produktionsnivåer och att det finns
kommunikation genom hela den stora Altastrukturen. Vi kommer nu att gå vidare
med planering av ett potentiellt förlängt borrtest under 2018, vilket är nästa
steg mot en utbyggnad av den betydande Altafyndigheten.” säger Alex Schneiter,
vd och koncernchef för Lundin Petroleum, i en kommentar.

Efter slutförd sidospårsborrning av Alta-4 kommer den halvt nedsänkbara
borriggen Leiv Eiriksson att flyttas för att genomföra borrning på
Børselvstrukturen som också är belägen i PL609.

Lundin Norway är operatör för PL609 med en licensandel om 40 procent. Partners
är DEA Norge AS och Idemitsu Petroleum Norge AS med licensandelar om 30 procent
vardera.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Sofia Antunes Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media
Investor Relations Officer Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +41 22 595 10 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch 00 robert.eriksson@lundin-pet
sofia.antunes@lundin roleum.se
.ch

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.