Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Lundin Petroleum AB: Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver för sjätte året i rad

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar bevisade och sannolika
nettoreserver (2P reserver) om 693 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe)
samt bevisade, sannolika och möjliga nettoreserver (3P reserver) om 858
MMboe per den 31 december 2019. De betingade nettoresurserna enligt bästa
estimat (betingade resurser) uppgick till 185 MMboe.
Reserv-ersättningsgraden för 2P reserverna uppgick till 150 procent för
2019 och för sjätte året i rad ersätter Lundin Petroleum mer än vad som
producerats under året.1

Per den 31 december 2019 har Lundin Petroleum 2P reserver om 693,3 MMboe
och 3P reserver om 857,5 MMboe, vilket motsvarar en ökning med 52,1 MMboe
respektive 73,4 MMboe, exklusive förvärvade och avyttrade tillgångar.2,3

  2P reserver 3P reserver 
Årets slut 2018 745,4 900,9
  - Avyttring av en licensandel om 2,6% i Johan Sverdrup - 69,6 - 82,0
Årets slut 2018 justerat 675,9 818,8
  - Producerat4 - 34,7 - 34,7
  + Uppdateringar + 52,1 + 73,4
Årets slut 2019 693,3 857,5
Reserversättningsgrad5 150% 212%

Ökningen av reserverna beror på att resurser har uppgraderats till reserver
till följd av att beslut har tagits för projekt hänförliga till den första
fasen av Solveig, det förlängda borrtestet på Rolvsnes och
återkopplingsprojekt på Edvard Grieg. Sammanlagt 93 procent av Lundin
Petroleums 2P reserver utgörs av olja och majoriteten av dessa reserver
befinner sig i producerande fält.

Produktionen från Edvard Griegfältet fortsätter att överträffa
förväntningarna med ett inflöde av producerat vatten som sker betydligt
långsammare än förväntat. Beslut om ett kompletterande borrprogram på
Edvard Grieg medför att fältets nuvarande bästa estimat av slutliga
utvinningsbara bruttoreserver per den 31 december 2019 ökar till 300 MMboe,
vilket inkluderar ackumulerad produktion samt 2P reserver. Detta är en
ökning med 60 procent sedan den ursprungliga utbyggnadsplanen.
Reservökningen på Edvard Grieg, tillsammans med Solveigs första fas och det
förlängda borrtestet på Rolvsnes, vilka kommer att producera genom Edvard
Grieganläggningarna, medför att fältets platåproduktion minst kommer att
upprätthållas fram till slutet av 2022 med nuvarande anläggningarnas
tillgängliga kapacitet. Detta innebär en förlängning med fyra år jämfört
med den ursprungliga utbyggnadsplanen för Edvard Grieg.

Produktionen på Johan Sverdrupfältet startade i oktober 2019 och har ökat
snabbt från de åtta förborrade produktionsborrningarna till cirka 350
Mbopd, brutto. Detta utgör cirka 80 procent av den första fasens
anläggningskapacitet om 440 Mbopd. Två nya produktionsborrningar kommer att
behövas för att uppnå platåproduktion för den första fasen, vilket
förväntas ske under sommaren 2020. Johan Sverdrup har i inledningsskedet
uppvisat utmärkta resultat från reservoaren och produktiviteten från
borrningarna är över förväntan. Erfarenhet från en längre tids produktion
behövs för att kunna motivera en uppdatering av reservestimaten.

Per den 31 december 2019 har Lundin Petroleum betingade resurser om 185
MMboe, vilket motsvarar en minskning med 40 MMboe jämfört med årets slut
2018, vilket främst beror på att resurser har uppgraderats till reserver.
Nya fyndigheter vid Jorvik och Tellus East, projektet för förbättrad
utvinning på Edvard Grieg med alternering av vatten- och gasinjicering ,
samt förvärv av en 30-procentig licensandel i Rolvsnesfyndigheten har
bidragit till en ökning.

Estimat för betingade resurser på Altafyndigheten har justerats ned efter
utvärdering av den 3D-seismik (TopSeis) som samlats in i området och den
omfattande mängd data och analyser från det förlängda borrtestet som
genomfördes under 2018. En fristående utbyggnad av Alta och den närliggande
Gothafyndigheten anses inte längre vara kommersiellt gångbar och en
återkoppling längs havsbotten till Johan Castberg eller en annan framtida
utbyggnad anses vara det mest lönsamma alternativet. Lundin Petroleum
kommer att genomföra borrningar på flera större prospekt i
Loppahöjdsområdet under 2020, vilka vid framgång skulle kunna förändra de
kommersiella villkoren i detta område.

Reservestimaten har reviderats av ERCE, ett oberoende revisionsföretag för
olje- och gasreserver. Reserverna har beräknats enligt 2018 Petroleum
Resource Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of
Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American
Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum
Evaluation Engineers (SPEE). Estimaten avseende de betingade resurserna för
Edvard Grieg, Alvheimområdet, Johan Sverdrup, Solveig och Rolvsnes har
reviderats av ERCE och för övriga tillgångar har estimaten baserats på
bolagsledningens uppskattningar.

Nick Walker, COO för Lundin Petroleum, kommenterar:
?För sjätte året i rad ersätter vi mer reserver än vad vi har producerat,
och detta samtidigt som vi under samma period fyrdubblat vår produktion,
vilket är ett kvitto på kvalitén på våra tillgångar och vår organiska
tillväxtstrategi. Under 2019 ökade vi våra reserver genom att ta tre
projekt i Edvard Griegområdet från utvärderingsfasen till utbyggnad och
därmed bidra med värdefulla fat som förlänger platåproduktionen på Edvard
Grieg betydligt. Jag är övertygad om att vi kommer att se ytterligare
reserv- och resursökningar när vi fortsätter att utveckla vår
tillgångsportfölj och påbörjar ännu ett år med intensiv borraktivitet.?

 

1 Avser Lundin Petroleums tillgångar i Norge.

2 BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat.
Konverteringsförhållandet för en BOE om 6 Mcf:1 Bbl är baserat på en
konverteringsmetod för energilikvärdighet som främst är tillämplig vid
brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.

3 Reserverna har beräknats med tillämpning av ERCE:s uppskattning av ett
nominellt pris för Nordsjöolja (Brent) om 66 USD per fat för 2020, 68 för
2021, 70 för 2022, 72 för 2023, 74 för 2024, 75 för 2025, 77 för 2026, 78
för 2027, 80 för 2028, 81 för 2029 och med en ökning om 2 procent per år
därefter.

4 Reserver mäts i säljbara kvantiteter (säljbar olja, flytande naturgas och
torr gas konverterat till oljeekvivalenter) och kan skilja sig gentemot
produktionsvolymerna i bolagets rapportering som anges enligt värdet
beräknat vid borrhuvudet (olja och gas omräknat till oljeekvivalenter).

5 Reserversättningsgraden definieras i enlighet med industristandard som
reservökningen i förhållande till årets produktion, exklusive avyttringar
och förvärv.

 

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker LUPE). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch   Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 13 januari 2020 kl. 08.00 CET.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har
inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade
uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa
framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland
annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och
utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående
lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska
resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i
sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.