Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Lundin Petroleum AB: Lundin Petroleum publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

Lundin Petroleum AB:s (Lundin Petroleum) årsredovisning och
hållbarhetsrapport för 2018 har publicerats och finns tillgängliga på
www.lundin-petroleum.com.

2018 var ett enastående år för Lundin Petroleum då bolagets högklassiga
tillgångar genererade rekordstarkt operativt kassaflöde, EBITDA och fritt
kassaflöde. De goda framtidsutsikterna för generering av kassaflöde under
det kommande årtiondet innebär att Lundin Petroleum har kunnat meddela en
uppdaterad utdelningspolicy som är såväl attraktiv som hållbar samt att
styrelsen föreslår att årsstämman 2019 fattar beslut om en kontantutdelning
för 2018 om 500 miljoner USD, att utbetalas kvartalsvis. Målsättningen är
att kunna öka utdelningen ytterligare i takt med att bolaget växer.

En ansvarsfull verksamhet och kommersiell framgång går hand i hand. Lundin
Petroleums affärsmodell att skapa långsiktigt och hållbart värde för såväl
aktieägare som samhället i stort bygger på en verksamhet som drivs på ett
säkert, ansvarsfullt och koldioixidsnålt sätt. Arbetet med att minska
utsläppen i verksamheten fortsatte under 2018 och Lundin Petroleum kan
stolt konstatera en branschledande position inom detta område med en
koldioxidintensitet som är omkring en fjärdedel av branschgenomsnittet i
världen. Lundin Petroleums hållbarhetsrapport ger utförlig information om
styrning och resultat vad gäller bolagets hållbarhetsarbete, inklusive
klimatfrågor.

Rapporterna kan laddas ned på www.lundin-petroleum.com. Tryckt
årsredovisning kan beställas på hemsidan eller via telefon 08-440 54 50.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch   Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch    Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har
inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade
uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa
framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland
annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och
utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående
lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska
resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i
sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilagor

* Årsredovisning 2018_s

* Sustainability report 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.