Du är här

2017-08-29

LUNDIN PETROLEUM AB: Mindre gasfyndighet på Korpfjellstrukturen i sydöstra Barents hav

Lundin Petroleum AB
Insiderinformation

Mindre gasfyndighet på Korpfjellstrukturen i sydöstra Barents hav

Stockholm, 2017-08-29 08:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att Statoil AS (Statoil) har
slutfört prospekteringsborrning 7435/12-1 på Korpfjell i PL859 i sydöstra
Barents hav. Borrningen resulterade i en mindre, icke-kommersiell gasfyndighet.

Borrningens huvudsakliga mål var att påvisa olja i reservoarbergarter från
mellersta juraperiod till sen triasperiod. Borrningen påträffade en gaskolonn
om 34 meter i sandsten av god reservoarkvalitet. Gasfyndigheten på Korpfjell
uppskattas innehålla resurser om mellan 40 och 75 miljoner fat oljeekvivalenter
(MMboe), brutto.

Omfattande datainsamling och provtagning har utförts och resultaten från
borrningen kommer nu att analyseras.

Detta är den första prospekteringsborrningen i PL859 som tilldelades under 2016
i den 23:e licensrundan.

Alex Schneiter, vd och koncernchef för Lundin Petroleum, kommenterar: "Södra
Barents hav fortsätter att utgöra ett spännande område med betydande
återstående prospekteringsresurser, i vilket bolaget har etablerat ett stort
arealinnehav över tre geologiska förlängningar med hög prospekteringspotential.

Samtidigt som resultaten från Korpfjellborrningen inte är vad vi hoppades på är
detta den första borrningen som genomförs i sydöstra Barents hav och mer
prospektering kommer att behövas för att förstå det här områdets potential.
Ytterligare borrning förväntas genomföras i PL859 under 2018 för att testa
ytterligare prospekteringspotential. Dessutom planeras en borrning under nästa
år på den stora strukturen Signalhornet i PL857, vilken är belägen cirka 300 km
söder om Korpfjell.

Innan årets slut kommer vi även att genomföra tre borrningar på två geologiska
förlängningar i södra Barents hav med hög prospekteringspotential, Loppahöjden
och Filicudi, så vi är fortsatt förväntansfulla över den betydande
prospekteringspotentialen i området."

Borrningen genomfördes av den halvt nedsänkbara borriggen Songa Enabler till
ett vertikalt djup om 1 540 meter under havsytan och i ett vattendjup om 253
meter. Borrningen kommer att pluggas igen permanent och lämnas.

Lundin Norway har en licensandel om 15 procent i PL859 och Statoil är operatör
med en licensandel om 30 procent. Övriga partners är Chevron med 20 procent,
Petoro med 20 procent och ConocoPhillips med 15 procent.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Sofia Antunes Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media
Investor Relations Officer Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +41 22 595 10 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch 00 robert.eriksson@lundin-pet
sofia.antunes@lundin roleum.se
.ch

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017
kl. 08.30 CEST.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.