Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

LUNDIN PETROLEUM AB: Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2017

Lundin Petroleum AB
Interimsrapport

Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2017

Stockholm, 2017-11-01 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum rapporterar starka resultat för de första nio månaderna 2017.
Höga produktionsnivåer till fortsatt låga verksamhetskostnader och ett högre
oljepris har resulterat i en betydande ökning av intäkter, EBITDA och operativt
kassaflöde jämfört med samma period 2016.

Höjdpunkter under tredje kvartalet
· Rekordhögt EBITDA och operativt kassaflöde grundat på hög produktion, låga
kostnader och högre oljepris.
· Produktion för kvartalet över prognos. Produktion för helåret förväntas
hamna inom övre delen av eller strax över prognosintervallet om 80-85 Mboepd.
· Fortsatt låga verksamhetskostnader som för helåret förväntas bli lägre än
prognosen om 4,60 USD per fat.
· Positiv uppdatering av Johan Sverdrupprojektet där Fas 1 är till 60 procent
slutförd med ytterligare kostnadsminskningar.
· Helårsprognosen för 2017 års utbyggnadskostnader sänks från 1 085 MUSD till
980 MUSD.

Finansiella resultat

Kvarvarande verksamhet jan 2017- 1 jul 1 jan 1 jul 1 jan
---------------------- 30 sep 2017 2017- 2016- 2016- 2016-
------------- 9 månader 30 sep 30 sep 30 sep 31 dec
----------- 2017 2016 2016 2016
----- 3 månader 9 månader 3 månader 12
---------- --------- --------- månader
------ ----- ----- ---------
-----
Produktion i Mboepd 87,1 89,2 55,3 67,5 59,3
Intäkter i MUSD 1 403,3 517,2 623,8 269,0 950,0
EBITDA i MUSD 1 071,7 382,4 475,8 215,3 752,5
Operativt kassaflöde i 1 095,5 389,6 557,0 243,0 857,9
MUSD
Periodens resultat i 431,8 227,0 263,4 169,8 -399,3
MUSD
Resultat per aktie i 1,28 0,67 0,83 0,52 -0,79
USD1
Resultat per aktie 1,28 0,67 0,82 0,51 -0,79
efter full
utspädning i USD1
Nettoskuld 4 024,0 4 024,0 4 307,1 4 307,1 4 075,5

Beloppen i ovanstående tabell avser kvarvarande verksamhet (inklusive
jämförelseperioderna för 2016),
1 Baserat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
"Lundin Petroleum rapporterar ännu ett kvartal med starka resultat och
rekordhögt operativt kassaflöde och EBITDA, tack vare fortsatt hög produktion
från våra viktigaste tillgångar. Med dessa utmärkta resultat är vi på god väg
mot en helårsproduktion som förväntas hamna inom övre delen av eller strax över
prognosintervallet och våra verksamhetskostnader för helåret förväntas bli
lägre än prognosen om 4,60 USD per fat.

Utbyggnaden av Johan Sverdrup fortsätter att utvecklas positivt, både vad
gäller själva genomförandet av projektet och ytterligare kostnadsminskningar.
Fas 1 är nu till 60 procent slutförd och över 40 miljoner arbetstimmar har
hittills lagts ned. Kostnaderna för Fas 1 är cirka 25 procent lägre och för Fas
2 cirka 50 procent lägre än när utbyggnadsplanen lämnades in och jag är
förvissad om att vi kommer se ytterligare kostnadsbesparingar allteftersom
projektet framskrider.

Vi är fortfarande optimistiska över den stora prospekteringspotentialen i södra
Barents hav, trots att de senaste resultaten varit en besvikelse. Detta är ett
nytt, outforskat område där ytterligare prospektering behövs för att kunna
förstå och frigöra dess fulla potential. Före årets slut genomför vi två
prospekteringsborrningar på Filicudiförlängningen (Hufsa och Hurri) och vi
kommer inom kort att meddela borrprogrammet för 2018 som är inriktat på fler
strukturer i södra Barents hav, Utsirahöjden och Mandalhöjden.

Under det tredje kvartalet såg vi en återhämtning av oljepriset till följd av
ökad efterfrågan, minskande oljelager och utsikten om en förlängd OPEC kvot.
Jag är förvissad om att denna uppåtgående trend kommer att fortsätta
allteftersom vi ser effekterna på utbudssidan till följd av branschens brist på
investeringar under de senaste åren. Lundin Petroleum är i en bättre position
än någonsin för att kunna dra fördel av den återhämtning vi nu ser på
oljemarknaden, med en produktion som förväntas fördubblas mot slutet av 2022
och med rekordlåga verksamhetskostnader på mindre än 5 USD per fat under de
närmaste tio åren. Med fokus på kostnadsdisciplin, effektiv drift och hög nivå
vad gäller hälsa, säkerhet och miljö kommer Lundin Petroleum fortsätta driva en
spännande organisk tillväxtstrategi."

Webbsänd presentation
Hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, kommentera
rapporten i en webbsändning som startar kl. 09.00 onsdagen den 1 november 2017.

Presentationen kan följas live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på
telefonnummer:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Sofia Antunes Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media
Investor Relations Officer Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +41 795 23 60 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch 75 robert.eriksson@lundin-pet
sofia.antunes@lundin roleum.se
.ch

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2017
kl. 07.30 CET.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.