Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Lundin Petroleum AB: Prospekteringsborrning slutförd på Silfaristrukturen i Norska havet

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda
dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört
prospekteringsborrning 6307/1-1S på Silfaristrukturen, belägen i PL830 i
Norska havet. Borrningen var torr.

Det primära målet för borrningen var att undersöka reservoaregenskaperna
och kolvätepotentialen i formationer från jura- och permperiod i Froan
Basin, belägen strax intill Frøyahöjden i Norska havet.

Borrning 6307/1-1S påträffade god reservoarsand men ingen förekomst av
kolväten i juraformationen. Inga reservoarintervaller eller kolväten
påträffades i det sekundära målet.

Detta är den första borrningen som genomförts i Froan Basin. Betydande
information om områdets geologi har samlats in och kommer att analyseras
för att bedöma ytterligare prospekteringspotential. Resultaten från
Silfariborrningen påverkar inte potentialen i den närliggande Frøyahöjden,
där någon borrning hittills inte har genomförts.

Lundin Norway är operatör för PL830 med en licensandel om 40 procent.
Partners är Equinor, Neptune Energy och Petoro med licensandelar om 20
procent vardera.

Borrningen genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson
som kommer att flyttas, så snart borrningen har pluggats igen, för att
genomföra prospekteringsborrning 7121/1-2 S på strukturen Pointer/Setter,
belägen i PL767, sydost om fyndigheten Alta/Gohta i södra Barents hav.
Borrningen på Pointer/Setterstrukturen har två distinkta mål i sandsten
från tidig kritaperiod och strukturen uppskattas innehålla obekräftade
bruttoresurser om sammanlagt 312 MMboe. Lundin Norway är operatör för PL767
med en licensandel om 50 procent. Partners är INPEX med 40 procent och DNO
med 10 procent.  

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
   Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden,
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade
uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa
risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista
över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Silfari Results V5-20181220sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.