Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

LUNDIN PETROLEUM AB: Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2016

Lundin Petroleum AB
Kvartalsrapport

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2016

Stockholm, 2016-05-11 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2016 (31 mars 2015)

· Produktion om 62,4 Mboepd (25,8 Mboepd)
· Intäkter om 191,3 MUSD (121,3 MUSD)
· EBITDA om 124,9 MUSD (86,0 MUSD)
· Operativt kassaflöde om 162,6 MUSD (155,7 MUSD)
· Resultat om 114,3 MUSD (-230,9 MUSD), inklusive en valutakursvinst om 158,6
MUSD, netto
· Nettoskuld om 4 172 MUSD (31 december 2015: 3 786 MUSD)
· Rekordhög produktion till följd av produktionsstarten av Edvard Grieg i
slutet av 2015.
· Ny reservbaserad kreditfacilitet om 5 miljarder USD undertecknad, med ett
initialt avtalat belopp om 4 303 miljoner USD som därefter utökats med 185
miljoner USD till 4 488 miljoner USD.

Alex Schneiter, koncernchef och vd, kommenterar följande:
Sedan jag tog över som vd för Lundin Petroleum i oktober 2015 har
marknadsklimatet i världen varit tufft. När det är tuffa tider är det de
företag som kan ta vara på situationen och se dess möjligheter som är
framgångsrika. Det är precis vad Lundin Petroleum lyckades åstadkomma när vi
kontaktade Statoil med ett förslag om att förvärva deras 15-procentiga andel i
Edvard Griegfältet i utbyte mot nyemitterade aktier i bolaget. För Lundin
Petroleum ökar det vår andel i en tillgång i världsklass och det ökar våra
reserver betydligt, liksom vår produktion och vårt kassaflöde, i hjärtat av
vårt kärnområde i Norge. Att förvärva en ytterligare andel i Edvard Grieg på
botten av branschens lågkonjunktur kommer enligt min mening att leda till att
Lundin Petroleum blir starkare än någonsin som ett oberoende bolag och kan
fortsätta att bygga vidare på den transformerande tillväxt som redan är på god
väg.

När det gäller operativ effektivitet har vi levererat goda resultat för det
första kvartalet med hög genomsnittlig driftstid i hela vår verksamhet, vilket
resulterat i en rekordhög genomsnittlig produktionsnivå för bolaget för det
första kvartalet om 62 400 boepd, vilket är åtta procent högre än mittpunkten
av vår prognos som meddelades vid kapitalmarknadsdagen. Vi uppnådde en
rekordlåg utvinningskostnad om 7,45 USD per fat för det första kvartalet i år.

På den finansiella sidan uppnåddes en viktig milstolpe när vi i februari
meddelade undertecknandet av en ny reservbaserad kreditfacilitet om 5 miljarder
USD med ett initialt avtalat belopp om 4 303 miljoner USD. Sedan dess har det
avtalade beloppet ökat med 185 miljoner USD till 4 488 miljoner USD, från såväl
befintliga som nya banker.

Jag är också glad att kunna meddela att utbyggnaden av Johan Sverdrup
fortskrider enligt plan. Vi har nyligen färdigställt en studie för att få bort
flaskhalsar i Fas 1, vilken medför potential för en ökad processkapacitet, från
tidigare meddelade intervall om mellan 315 000 och 380 000 bopd upp till
reviderade 440 000 bopd.

Vår organiska tillväxtstrategi fortsätter med särskilt fokus på södra Barents
hav, där vi kommer att återuppta borraktiviteter under det andra halvåret, med
två prospekteringsborrningar och en utvärderingsborrning på Altafyndigheten.

Lundin Petroleum befinner sig i en stark position med en solid produktionsbas,
som kommer att fortsätta att växa med utvinningskostnader under 10 USD per fat,
kombinerat med god tillgång till likviditet för att kunna stå emot det rådande
klimatet med låga oljepriser.

Webcast presentation
Följ presentationen live och hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Mike
Nicholson, CFO, kommentera rapporten i en webcast som startar kl. 09.00
onsdagen den 11 maj 2016.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.lundin-petroleum.com innan
webcasten startar, som även kan följas via telefon på telefonnummer: Sverige
+46 8 519 993 55, utlandet: +44 203 194 05 50,
utlandet: (avgiftsfri) +1 855 269 26 05.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker
”LUPE”). Lundin Petroleumhar 685 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade
och sannolika reserver per den 31 december 2015.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella
instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.