Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Lundin Petroleum AB: Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2019

* Starkt produktionsresultat om 78,8 Mboepd, i övre delen av
prognosintervallet för kvartalet
* Stark generering av fritt kassaflöde och EBITDA
* Verksamhetskostnad lägre än förväntad om 4,51 USD per fat för
kvartalet, prognosen för helåret ligger kvar på 4,25 USD per fat
* Installationer offshore slutförda för Johan Sverdrups första fas,
projektet fortlöper stadigt enligt plan med beräknad produktionsstart
i november 2019
* Nya projekt – Utbyggnadsplan för Solveigs första fas, förlängt
borrtest på Rolvsnes och produktionstest på Frosk beslutade, samt
åtagande gjort avseende kompletterande borrning på Edvard Grieg
* Prospekteringsprogrammet för 2019 utökat från 15 till 17 borrningar
* Utdelning om 500 miljoner USD för räkenskapsåret 2018 godkänd av
årsstämman 2019

Finansiella resultat

  1 jan 2019-
31 mar 2019
3 månader 1 jan 2018-
31 mar 2018
3 månader 1 jan 2018
31 dec 2018
12 månader
Produktion i Mboepd 78,8 83,1 81,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD 491,6 692,9 2 617,4
Operativt kassaflöde i MUSD 385,0 461,8 1 847,8
EBITDA i MUSD 406,0 456,5 1 916,2
Fritt kassaflöde i MUSD 95,8 171,8 663,0
Periodens resultat i MUSD 54,9 228,8 222,1
Resultat per aktie i USD 0,16 0,68 0,66
Nettoskuld 3 303,7 3 724,4 3 398,2

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det glädjer mig att kunna presentera ännu ett kvartal av starka resultat i
hela vår verksamhet. Våra fält Edvard Grieg och Alvheim har ännu en gång
levererat enastående produktionseffektivitet. Detta har tagit produktionen
för kvartalet till den övre delen av förväntningarna, samtidigt som vi
fortsätter att hålla branschledande låga verksamhetskostnader och
bibehåller våra väl etablerade resultat inom hälsa, säkerhet och miljö.
Dessutom har trenden med de lägsta nivåerna av koldioxidintensitet i
branschen på Edvard Griegfältet fortsatt och uppgår till mindre än en
fjärdedel av genomsnittet i världen.

“På Johan Sverdrup nådde vi en betydande milstolpe i och med slutförandet
av installation offshore av alla plattformar och broar i slutet av mars.
Arbetet med sammankoppling och driftsättning har nu börjat på allvar,
samtidigt som anslutning till de åtta förborrade produktionsborrningarna
pågår. Eftersom merparten av driftsättningen av dessa anläggningar utförs
på land, och kan installeras i ett enda lyft med fartyget Pioneering
Spirit, så är jag övertygad om att vi når produktionsstart enligt plan i
november 2019 för denna tillgång i världsklass.

“På vår kapitalmarknadsdag i januari presenterade jag de sju potentiella
projekt vi har i pipeline och jag kan med glädje konstatera att fyra av
dessa nu är på gång. Detta, tillsammans med besluten avseende den första
utbyggnadsfasen av Solveig och borrtestet på Rolvsnes samt åtaganden
avseende de kompletterande borrningarna på Edvard Grieg, gör att vår
platåproduktionsprofil i det större Edvard Griegområdet kommer att utökas
ytterligare. Detta är ett tydligt exempel på hur en organisk
tillväxtstrategi kan skapa betydande värde på ett hållbart sätt.

“Under kvartalet utökade vi också vårt borrprogram för prospektering med
ytterligare två borrningar och med dessa totalt 17 borrningar blir 2019 års
program vårt mest omfattande någonsin. Året har börjat bra med framgångar
vid Froskelårborrningen i närheten av Alvheim. Det återstående programmet
har som målsättning att nå obekräftade resurser på över 400 MMboe, netto,
vilket säkerställer att det betydande prospekteringsprogrammet för året
fortsätter.

“Vi har haft en stark start på året och med färdigställandet av
installation av plattformarna på Johan Sverdrup, det pågående
prospekteringsprogrammet med hög potential, stark produktion med
branschledande låga verksamhetskostnader samt väl etablerade resultat inom
hälsa, säkerhet och miljö förblir jag fast förvissad om Lundin Petroleums
förmåga att fortsätta skapa finansiell och organisk tillväxt.”

Audiocast presentation
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som
kommenterar rapporten klockan 09.00 torsdagen den 2 maj 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-05-02_q1

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
 
Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl 07.30 CET.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden,
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade
uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa
risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista
över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin_Petroleum_Q1 report 2019 - V2-20190502sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.