Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-29

LUNDIN PETROLEUM AB: Uppdatering beträffande Johan Sverdrup

Lundin Petroleum AB
Börsmeddelande

Uppdatering beträffande Johan Sverdrup

Stockholm, 2016-08-29 07:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att Statoil AS (Statoil) har
gjort uppdateringar beträffande projektet Johan Sverdrup.

En sammanställning av de positiva uppdateringarna för Johan Sverdrupprojektet
som meddelades av Statoil under morgonen framgår av tabellen nedan:

Tidigare prognos Ny prognos från
Statoil
Investeringskostnader för Fas I 108,5 miljarder NOK 99,0 miljarder NOK
(nominellt)
Investeringskostnader för Fas I 160 till 190 140 till 170
& II (realt) miljarder NOK miljarder NOK
Produktionskapacitet Fas I 440 000 bopd 440 000 bopd*
Produktionskapacitet Fas I & II 550 000 till 650 000 660 000 bopd
bopd
Resursintervall 1,65 till 3,0 1,9 till 3,0
miljarder boe miljarder boe**

*I linje med Lundin Petroleums senaste meddelade prognos; ** Ingen ändring av
Lundin Petroleums 2P reserver om 513,2 MMboe, i enlighet med bolagets process
att certifiera reserver vid årets slut.

"Det har länge varit min uppfattning att detta världsklassprojekt kommer
fortsätta att uppvisa förbättrade resultat vad gäller resurser, kostnader och
värdeskapande och det glädjer mig därför extra mycket att se tydliga bevis för
detta i Statoils senaste kungörelse" kommenterar Alex Schneiter, vd och
koncernchef för Lundin Petroleum.

För ytterligare information hänvisas till Statoils pressmeddelande.

Lundin Norway har e n licensandel om 22,6 procent i Johan Sverdrupprojektet.
Statoil är operatör med en licensandel om 40,0267 procent och övriga partners
är Maersk Oil med 8,44 procent, Petoro med 17,36 procent och Det norske
oljeselskap med 11,5733 procent.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker
"LUPE"). Lundin Petroleum har 716,2 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe)
bevisade och sannolika reserver per den 1 januari 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti
2016 kl. 06.00 CEST.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.