Du är här

2017-09-04

LUNDIN PETROLEUM AB: Ytterligare förbättringar i Johan Sverdrupprojektet

Lundin Petroleum AB
Insiderinformation

Ytterligare förbättringar i Johan Sverdrupprojektet

Stockholm, 2017-09-04 07:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att mer än hälften av Johan
Sverdrup-projektets Fas 1 är slutförd och att partnerskapet har minskat
bruttoinvesteringen ytterligare till 92 miljarder NOK.

Arbetet med Fas 1 av Johan Sverdrupprojektet fortsätter enligt plan och är
snart till 60 procent slutfört.

Förbättringar i projektutförandet har resulterat i att utbyggnadskostnaderna
för Fas 1 har minskat ytterligare med 5 miljarder NOK till 92 miljarder NOK,
brutto. Detta motsvarar en minskning om 25 procent jämfört med den ursprungliga
uppskattningen i utbyggnadsplanen, exklusive de ytterligare
valutakursrelaterade besparingar som uppkommer vid en omräkning till US dollar.

Alex Schneiter, vd och koncernchef för Lundin Petroleum kommenterar: "Arbetet
med världsklassprojektet Johan Sverdrup utvecklas riktigt bra och ser bättre
och bättre ut för var dag som går. Det är mycket uppmuntrande att mer än
hälften av Fas 1 nu är slutförd och att vi ligger före tidsplan. Det har länge
varit min uppfattning att kostnaderna för detta projekt kommer fortsätta att
minska och idag kan vi meddela att partnerskapet för Johan Sverdrup har lyckats
minska utbyggnadskostnaderna ytterligare."

Breakeven för hela fältutbyggnaden uppskattas till under 25 USD per fat och de
totala resurserna i Johan Sverdrupfältet uppskattas till mellan 2,0 och 3,0
miljarder fat oljeekvivalenter.

Fas 1 beräknas starta produktion i slutet av 2019 enligt plan och förväntas då
ha en produktionskapacitet om 440 Mbopd. Under Fas 2 kommer ytterligare en
processanläggningsplattform att installeras till fältcentret, vilket förväntas
höja processkapaciteten för hela fältet till 660 Mbopd. Produktionsstart för
Fas 2 är planerad under 2022.

Lundin Norway har en licensandel om 22,6 procent i Johan Sverdrupprojektet och
Statoil är operatör med en licensandel om 40,0267 procent. Övriga partners är
Maersk Oil med 8,44 procent, Petoro med 17,36 procent och Aker BP med 11,5733
procent.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Sofia Antunes Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media
Investor Relations Officer Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +41 22 595 10 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch 00 robert.eriksson@lundin-pet
sofia.antunes@lundin roleum.se
.ch

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 september 2017
kl. 07.30 CEST.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.