Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-12

LUNDIN PETROLEUM HAR SLUTFÖRT PROSPEKTERINGSBORRNINGEN BONI-1 I NATUNAHAVET, OFFSHORE INDONESIEN

Lundin Petroleum AB
Börsmeddelande

LUNDIN PETROLEUM HAR SLUTFÖRT PROSPEKTERINGSBORRNINGEN BONI-1 I NATUNAHAVET,
OFFSHORE INDONESIEN

Stockholm, 2014-03-12 08:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kan i dag meddela att
prospekteringsborrningen på strukturen Boni i produktionsdelningskontraktet
(PSC) Baronang belägen i Natunahavet i Indonesien, har slutförts.

Den 11 mars 2014 nådde borrningen Boni-1 granithaltig berggrund vid måldjupet
om 2 214 meter under havsytan, i enlighet med borrplanen. Preliminär analys av
LWD-loggar visar att borrningen har enligt plan påträffat sandstensreservoaren
från nedre Gabus-formationen från oligocenepoken i välutvecklade reservoarer,
men inga kolväten kunde påträffas.

Sidospårsborrningen Boni-1 kommer att permanent pluggas igen och överges i
samband med Balqis-1.

Premier Oil, riggens kontraktsägare, har löst in sin option om att ta över
riggen Hakuyru-11 efter genomförandet av borrningarna Balqis-1 och Boni-1.
Prospekteringsborrningen Gobi-1, som ligger i Gurita PSC i Indonesien, kommer
nu att genomföras under fjärde kvartalet 2014.

Lundin Petroleum är, genom sitt helägda dotterbolag Lundin Baronang BV,
operatör och har en andel om 85 procent i Baronang PSC. Nido Petroleum Limited
är partner med en licensandel om 15 procent, där den aktuella femprocentiga
ökningen fortfarande är villkorad av statliga godkännanden. Lundin Petroleum är
operatör för fem produktionsdelningskontrakt i Indonesien - Baronang, Cakalang,
Gurita, South Sokang och Cendrawasih VII.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat vid NASDAQ OMX, Stockholm
(ticker "LUPE") och vid Torontobörsen (TSX) (ticker "LUP"). Lundin Petroleum
har 194 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella
instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Reserver och resurser
Om inte annat anges är Lundin Petroleums reserv- och resursestimat per den 31
december 2013 och har förberetts och reviderats i enlighet med National
Instrument 51-101 Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities ("NI
51-101") och Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook ("COGE Handbook"). Om
inte annat anges avser alla häri redovisade reservestimat "bevisade reserver"
och "sannolika reserver" sammanlagt, tillsammans även kallade "2P reserver".
För ytterligare information avseende klassificeringen av reserver och resurser,
se Reserver, resurser och produktion i bolagets årsredovisning.

Betingade resurser
Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en
viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda
etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse
som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.
Betingelser kan inkludera faktorer såsom ekonomiska, legala, miljö-, politiska
och regulatoriska frågor eller avsaknad av efterfrågan. Det är inte säkert att
det kommer att vara kommersiellt möjligt för bolaget att producera någon del av
de betingade resurserna.

Prospekteringsresurser
Prospekteringsbara resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och
med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från icke-upptäckta ansamlingar
genom framtida utbyggnadsprojekt. Det finns en osäkerhet avseende upptäckten
och utbyggnaden av prospekteringsbara resurser. Det är inte säkert att någon
del av de prospekteringsbara resurserna kommer att upptäckas. Om de upptäcks är
det inte säkert att det kommer att vara kommersiellt möjligt för bolaget att
producera någon del av de prospekteringsbara resurserna. Om inte annat anges
avser alla uppskattningar av prospekteringsbara resurser häri en P50
uppskattning av prospekteringsbara resurser. Kvalificerade prospekteringsbara
resurser som rapporteras är delvis kvalificerade. De har kvalificerats avseende
osäkerheten för upptäckt, men inte avseende osäkerheten för utbyggnad.

BOEs
BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat.
Konverteringsförhållandet för en BOE om 6Mcf:1Bbl är baserat på en
konverteringsmetod för energilikvärdighet som är främst tillämplig vid
brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.