Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-30

Lundin Petroleum har slutfört prospekteringsborrningen på Ørnenstrukturen i Finnmarkplattformen i södra Barents hav

Lundin Petroleum AB
Börsmeddelande

Lundin Petroleum har slutfört prospekteringsborrningen på Ørnenstrukturen i
Finnmarkplattformen i södra Barents hav

Stockholm, 2015-12-30 08:47 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag
Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört borrning och utvärdering av
prospekteringsborrning 7130/4-1 på strukturen Ørnen. Borrningen är belägen i
PL708, i de östra delarna av Finnmarkplattformen (geologisk provins) i södra
Barents hav. Borrningen var torr och har pluggats igen och lämnats.

Det huvudsakliga målet var spikuliter (porös kiselbergart) och karbonater från
sen permperiod. Målet påträffades och borrkärntester togs men
reservoarkvaliteten var sämre än förväntat. Provtagning påträffade endast
vatten utan indikation av rörliga kolväten.

Det andra målet var karbonater från perm- och karbonperioden, och påträffades
med låga volymer av kolväten och dåliga reservoaregenskaper.

Borrningen fördjupades därefter mot det tredje målet, sandsten från tidig
karbonperiod (Soldoggformationen), och påträffade sandsten av medel till god
kvalitet, samt en icke-kommersiell gaskolonn om 5 meter.

Omfattande datainsamling och provtagning utfördes, inklusive konventionella
borrkärntester och vätskeprovtagning.

Prospekteringsborrning 7130/4-1 är den första borrningen i PL708 och
genomfördes till ett totalt djup om 3 160 meter under havsytan i ett vattendjup
om 288 meter.

Borrningen genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Transocean Arctic
och kommer att permanent pluggas igen och lämnas.

Lundin Norway är operatör i PL708 med en licensandel om 40 procent. Partners är
Edison Norge med en licensandel om 20 procent, Lukoil Overseas North Shelf med
20 procent, Lime Petroleum Norway med 10 procent och North Energy med 10
procent.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker
"LUPE"). Lundin Petroleum har 187,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe)
bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2014 och 515 MMboe
hänförliga till Johan Sverdrupfältet per den 11 augusti 2015.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella
instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.