Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

LUXBRIGHT: Luxbright AB Bokslutskommuniké 2020

Juli - december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 483 (181) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 255 (-6 115) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,61) kronor

Januari - december 2020 

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 365 (704) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 293 (-10 549) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-1,05) kronor
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020

Luxbright AB (publ)
Bokslutskommuniké 2020

VD:s kommentar 
Det är med glädje och stolthet som jag presenterar vår första kommuniké som noterat bolag. Att förbereda en organisation för att verka i en noterad miljö är en process som tar mycket kraft men som också medför ett fokus och en genomlysning av verksamheten som ger ett strategiskt mervärde under lång tid framöver. Strategier och planer blir genomarbetade och i vårt fall påbörjades denna process redan i våras. Vi fick dock skjuta på noteringen till november då marknaden var orolig under våren. 

Under året mer än fördubblades vår nettoomsättning som ett resultat av vår fokusering på att produktifiera och lansera microfokusrör i M-serien. Vårt resultat, exklusive EU-bidrag, var något bättre än föregående år och helt i linje med våra förväntningar då vår tillväxtstrategi kombinerar både kostnadskontroll och framåtriktade satsningar.   

Produktion och leveranser   
Situationen med en pandemi i världen har påverkat bolaget. Produktion av komponenter i Sverige har fungerat med mindre störningar medan vår slutmontering i Kina tillfälligt stängdes ner när restriktioner infördes. I takt med att dessa har lättats upp har vi successivt kunnat återuppta utveckling, prototyptillverkning och produktion. Vi har även, trots reserestriktioner, kunnat förstärka vår kinesiska verksamhet med mer personal under året. Pandemin har dock övergripande begränsat vår förmåga att besöka kunder, partners och andra viktiga möten som till exempel mässor. Vi ser därför vissa förseningar i projekt som inte helt gått att överbrygga med digitala möten.   

Leveranser har skett till återkommande kunder och vi är speciellt stolta över att ha levererat 160 kV-rör från M-serien i slutet av året. Denna typ av produkter har stor potential i marknaden och är därför en viktig milstolpe för framtida tillväxt. Vi kommer fortsatt att utveckla tillverkningsprocesser för att kunna möta marknadens behov av kortare leveranstider. Vår avsikt är att skapa förutsättningar för produktion i både Kina och Europa vilket kortsiktigt ställer ökade krav på produktutvecklingen och vårt ledningssystem.    

Expansion   
Under året har vi planenligt satsat på investeringar för att realisera vår patenterade teknik. Ett viktigt steg är att inskaffa utrustning för en utökad testkapacitet, främst i Sverige men även i Kina. Denna kapacitet används i våra utvecklingsprojekt och också i vårt verifieringsarbete i samband med produktion. Vi planerar också att fortsätta stärka vår organisation med nyanställd personal i både Kina och i Sverige och att ingå partnerskap med viktiga bolag i branschen för att ytterligare skapa möjligheter för snabb tillväxt genom en ökad tillgång till både kompetens, kapacitet och marknader.   

Vi fortsätter strategin att utveckla nya produkter. I första hand avser detta varianter av M-serien och tillhörande generatorer från olika OEM-leverantörer. En fortsatt rekrytering av personal med nyckelkompetenser beräknas ge kapacitet att jobba med parallella projekt där en prototyp av bolagets kallkatodsteknik förväntas vara tillgänglig under 2021.   

Marknaden, som främst definieras av generator-tillverkare och systemleverantörer, kommer att bearbetas direkt med befintliga och nya produkter. Vi ser en stor potential i de produkter som vi har påbörjat leveranser av och förväntar oss en betydande försäljningstillväxt under 2021.   
Jag vill tacka hela Luxbright-teamet för hårt arbete, styrelsen för gott stöd, aktieägare samt investerare för det visade förtroendet och ser fram emot ett nytt verksamhetsår.
 
Göteborg den 26 februari 2021 

Mats Alm, VD 

 

Viktiga händelser

Januari - juni

 • På grund av pandemin avbryts verksamhet i Kina men bolaget återvänder redan i mars
 • Extra bolagstämma hålls inför en notering 
 • Företrädesemission som tillför bolaget cirka 13 MSEK före emissionskostnader genomförs
 • Två nya medarbetare ansluter till Luxbright
 • Leverans av 5 system till Mars Bioimaging, Nya Zeeland

Juli - december

 • Bolaget erhåller en order på röntgenrör av M-series typ 160kV
 • Bolaget börsnoteras på Nasdaq First North och tillförs cirka 36 MSEK före emissionskostnader
 • Bolaget erhåller en fortsatt certifiering enligt ISO 9001:2015
 • Bolagets patent godkänns i USA, Japan samt av det kinesiska CNIPA
 • Ett dotterbolag startas i Suzhou, Kina för att stärka vår närvaro på den viktiga kinesiska marknaden
 • Första röntgenrören av M-series typ 160 kV levereras till kund

Händelser efter periodens slut

 • Ett nytt laboratorium med specialutrustning installeras i Göteborg och en applikationsingenjör anställs

 

Juli - december

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 483 (181) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7 255 (-6 115) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -7 299 (-6 166) KSEK eller -0,24 (-0,61) kronor per aktie. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning. Vid fullt tecknande i bolagets teckningsoptionsprogram tillkommer 85 200 aktier i program 2016/2023, 830 000 aktier i program 2020/2023 samt 4 333 333 aktier i program 2020/2022 som sammanlagt ger en utspädning om ca 17,6 %. Periodens resultat efter skatt per aktie blir då -0,21 kronor. 

Januari - december

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 1 365 (704) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -12 293 (-10 549) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -12 383 (-10 654) KSEK eller -0,41 (-1,05) kronor per aktie. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning. Vid fullt tecknande i bolagets teckningsoptionsprogram tillkommer 85 200 aktier i program 2016/2023, 830 000 aktier i program 2020/2023 samt 4 333 333 aktier i program 2020/2022 som sammanlagt ger en utspädning om ca 17,6 %. Periodens resultat efter skatt per aktie blir då -0,35 kronor. 
Kassaflöde
Rörelsens kassaflöde var -13 921 (-13 472) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 23 177 (-1 774) KSEK. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Luxbrights "Inbjudan till teckning av units i Luxbright AB (Publ), prospekt 2020" samt Årsredovisning 2019.

Framtidsutsikter
Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2021, men sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står väl positionerat för en fortsatt kommersialisering av bolagets produktserier.

Kommande informationstillfällen

 • Årsredovisning för perioden januari - december 2020: Vecka 19 2021
 • Årsstämma: 2021-06-10
 • Halvårsrapport för perioden januari - juni 2021: 2021-08-20

Bokslutskommunikén för 2020 bifogas som PDF och finns också tillgänglig på bolagets hemsida. En video med en rapportkommenterar av Mats Alm, VD, kommer också att publiceras på hemsidan.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Mats Alm, +46 (0)702-612011, mats.alm@luxbright.com
Styrelseordförande Anders Brännström, +46 (0)705-591093, abr@ergonor.se
CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@luxbright.com

Denna information är sådan information som Luxbright AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08.00 CET.

Författare Cision