Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-25

Mackmyra Svensk Whisky: Kallelse till extra bolagsstämma - Styrelsen föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 22 MSEK

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen
den 22 april 2014 kl. 14.00 på Södra Teatern (Kägelbanan Västra),
Mosebacke Torg 1-3 i Stockholm. Registrering och inpassering sker
från och med kl. 13.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken måndagen den 14 april 2014,

· dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast
onsdagen den 16 april 2014.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Mackmyra Svensk
Whisky AB, Maria Bangata 4A, 118 63 Stockholm, per e-post:
info@mackmyra.se, per telefon: 08-55 60 25 80 eller per fax: 08 55 60
25 81. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress
och telefonnummer uppges. Anmälan ska även innehålla uppgift om det
antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra
vid stämman.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och
bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges
till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och
med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder
juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 april 2014.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande
och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av
en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad 7. Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring
av bolagsordningen 8. Beslut om styrelsens förslag till beslut om
företrädesemission av aktier 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

Första meningen i 4 § föreslås få följande lydelse (ändringarna i
kursiv stil):

"Aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000
kronor."

Vidare föreslås att första respektive fjärde meningen i 5 § får
följande lydelse (ändringarna i kursiv stil):

"Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000."

"A-aktierna kan utges till ett antal av högst 400 000 och B-aktierna
till ett antal av högst 31 600 000."

Styrelsens förslag syftar till att möjliggöra den föreslagna
företrädesemissionen (punkten 8).

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier
(punkten 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier
enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 075 396 kronor genom
nyemission av högst 4 075 396 aktier av serie B ("Aktier") i bolaget
med ett kvotvärde om 1 krona per Aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya
Aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en
teckningsrätt och en teckningsrätt ska berättiga till teckning av en
ny Aktie.

3. Teckningskursen ska vara 5,40 kronor per Aktie.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya Aktier ska vara den 29
april 2014.

5. Teckning av Aktier ska ske under tiden från och med den 30 april
2014 till och med den 14 maj 2014 och såvitt avser garantens teckning
av Aktier enligt garantiavtal, under tiden från och med den 30 april
2014 till och med den 20 maj 2014. Teckning av Aktier med
företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska
ske genom samtidig betalning. Teckning av Aktier utan företrädesrätt
(det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på
teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av
teckningstiden.

6. Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid
tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Aktier
med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla
full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning
med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat
Aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall
dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i
förhållande till det antal Aktier som var och en har tecknat och, om
detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand
ske till garanten i enlighet med garantiavtal.

7. Betalning för Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska
erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning.
Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av
betalningstiden.

8. Betalning för tecknade Aktier ska erläggas kontant eller genom
kvittning.

9. De nya Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att Aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

10. Beslut om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 7 ska förslaget biträdas av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13
kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget
samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med två
veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna
kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Gävle i mars 2014
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen

För frågor, intervjuer och anmälan, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/r/kallelse-till-extra-b...
http://mb.cision.com/Main/411/9556869/224414.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.