Du är här

2017-05-20

Mackmyra Svensk Whisky: MACKMYRA - Kommuniké från årsstämma 2017-05-20 med bl.a. beslut om riktad emission av konvertibler

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den
20 maj 2017 i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle beslutade aktieägarna
följande enhälligt:

Årsredovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens förslag
att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 70 055 tkr,
disponeras enligt följande: 70 055 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter: Det beslutades att antalet ordinarie
styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter samt att antalet
revisorer ska vara en utan suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode: Det beslutades att ersättning till
styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 134 400 kr
samt ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode
med 44 800 kr vardera. Det beslutades vidare att revisorsarvode ska
utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor: Till ordinarie styrelseledamöter
omvaldes Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, David Hedman, Annika
Berg, Jörgen Andersson och Carl von Schantz samt nyvaldes Emma
Heimonen. Carl Klingberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
revisor, för närvarande med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande: I likhet med tidigare år fattades ett
emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om emission av konvertibler - K20: Det beslutades att bolaget
ska uppta ett konvertibelt lån om högst 1 925 000 kronor genom
emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Lånet ska representeras av högst 19 250 konvertibler
om nominellt 100 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier
av serie B i bolaget. Teckningskursen för en konvertibel ska vara 100
kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp.
Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av
serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en
konverteringskurs om 13,72 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna
ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
konvertibelinnehavare i bolagets konvertibelprogram K14.

Påkallande av konvertering kan äga rum under en tidsperiod om två
månader från och med dagen efter att bolaget har offentliggjort
respektive kvartalsrapport samt bokslutskommuniké, under perioden
från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den
15 juni 2020. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon
kvartalsrapport eller bokslutskommuniké ska konvertibelinnehavaren
dock ha rätt att påkalla konvertering mellan den 16 juni 2020 och den
23 juni 2020. Lånet ska förfalla till betalning den 30 juni 2020, i
den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.

Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om 5,5 procent. Räntan ska
utgå från och med betalningsdagen för konvertibellånet. Räntan ska
betalas kvartalsvis i efterskott den 31 mars, 30 juni, 30 september
respektive 31 december. Upplupen ränta berättigar inte till
konvertering.

Skälen för styrelsens förslag till beslutet är att konvertibler i
konvertibelprogram K14, motsvarande ett belopp om 1 925 000 kronor,
inom den närmaste tiden kommer att förfalla till betalning, i den mån
konvertering inte har skett under konverteringsperioden.
Konvertibelinnehavarna i K14 erbjuds att - istället för att kräva
kontant betalning av fordringar enligt K14 - teckna nya konvertibler
med en löptid till och med den 30 juni 2020, och erlägga betalning
för de nya konvertiblerna genom kvittning av fordringar på bolaget
enligt konvertibler i konvertibelprogram K14. Styrelsens bedömning är
att det är mer fördelaktigt för bolaget att emittera nya konvertibler
än att erlägga kontant återbetalning enligt konvertibelprogram K14.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan
laddas ner från www.mackmyra.se

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-54 18 80, magnus.dandanell@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
20 maj 2017 kl. 17:15 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi
tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan
tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella
whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för
livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser
är Erik Penser Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/r/mackmyra---kommunike-...
http://mb.cision.com/Main/411/2267678/677506.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.