Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

Mackmyra Svensk Whisky: Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 22 MSEK

Företrädesemissionen som nu föreslås innebär, tillsammans med pågående
åtgärdsprogram, att förutsättningar skapas för en högre tillväxt med
lönsamhet och med ett positivt kassaflöde. De senaste årens
uppbyggnad av såväl verksamhet som mognadslager innebär att Mackmyra
idag står väl rustat för att möta nuvarande och framtida efterfrågan.

·
Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller
"Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma den 22 april 2014
fattar beslut om en företrädesemission av aktier av serie B
("Aktier") för att tillföra bolaget cirka 22 MSEK.

·
Nyemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital samt
för att skapa förutsättningar för en högre tillväxt med lönsamhet och
med ett positivt kassaflöde.

·
Bolagets huvudägare och styrelse har sig emellan fördelat de blivande
teckningsrätterna så att denna grupp sammantaget förbundit sig att i
företrädesemissionen teckna nya aktier som tillsammans totalt
motsvarar full teckning i förhållande till det sammanlagda nuvarande
innehavetsammantaget. Därutöver har ett emissionsgarantiavtal om 14
MSEK tecknats med en extern part, vilket innebär att den föreslagna
företrädesemissionen är fullt garanterad.

·
En (1) befintlig aktie i Mackmyra ger rätt att teckna en (1) ny
B-aktie till en teckningskurs om 5,40 SEK.

·
Teckningsperioden löper från och med den 30 april till och med den 14
maj 2014.

MOTIV OCH BAKGRUND

·
Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller
"Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma den 22 april 2014
fattar beslut om en företrädesemission av aktier av serie B
("Aktier") för att tillföra bolaget cirka 22 MSEK.

·
Nyemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital samt
för att skapa förutsättningar för en högre tillväxt med lönsamhet och
med ett positivt kassaflöde.

·
Bolagets huvudägare och styrelse har sig emellan fördelat de blivande
teckningsrätterna så att denna grupp sammantaget förbundit sig att i
företrädesemissionen teckna nya aktier som tillsammans totalt
motsvarar full teckning i förhållande till det sammanlagda nuvarande
innehavetsammantaget. Därutöver har ett emissionsgarantiavtal om 14
MSEK tecknats med en extern part, vilket innebär att den föreslagna
företrädesemissionen är fullt garanterad.

·
En (1) befintlig aktie i Mackmyra ger rätt att teckna en (1) ny
B-aktie till en teckningskurs om 5,40 SEK.

·
Teckningsperioden löper från och med den 30 april till och med den 14
maj 2014.

MOTIV OCH BAKGRUND

Motivet för emissionen är att tillföra Bolaget kapital för att,
tillsammans med nu pågående åtgärdsprogram, skapa förutsättningar för
en högre tillväxt med lönsamhet samt ett positivt kassaflöde.
Avsikten med emissionen är även att förstärka bolagets
likviditetsbuffert för att bättre parera säsongvariationer i
försäljningen.

Utöver det nya egna kapitalet som emissionen tillför bolaget, har
bolaget omförhandlat kreditvillkoren och kommit överens med
kreditgivarna om nya lån uppgående till totalt

12 MSEK under 2014.

Under de senaste åren har Mackmyra genomfört en större uppgradering av
verksamheten för att klara en framtida försäljning på en högre nivå.
Investerat kapital har i huvudsak använts till produktions- och
lagringsanläggningar samt destillering av större volymer till
mognadslagret. Därtill har nya produkter utvecklats och lanserats.
Vidare har satsningar för distribution på nya marknader genomförts.
Sammantaget står Mackmyra därmed idag väl rustat för att möta såväl
nuvarande som framtida efterfrågan.

På grund av den låga tillväxttakten och det otillräckliga resultatet
2013 har styrelsen dock beslutat att genomföra ett kraftfullt
åtgärdsprogram. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka
försäljningen, minska kostnaderna och att uppnå ett positivt
kassaflöde.

Åtgärdsprogrammet löper under 2014 och del av 2015 och innebär årliga
besparingar på cirka

20 MSEK utöver tidigare fattade beslut. Besparingseffekten under 2014
är beräknad till cirka

10 MSEK efter avdrag för omstruktureringskostnader.

Plan och status för åtgärdsprogrammet är att:

·
Öka fokus på försäljning genom förstärkt regional marknadsnärvaro
avseende försäljning av flaskor, fat och upplevelser. Status är att
arbetet pågår, bland annat har region Väst förstärkts med Mackmyras
första lokalt placerade säljare i Göteborg.

·
Använda styrkan av ett välfyllt, äldre mognadslager för försäljning av
äldre whisky. Status är att Mackmyras första 10-åring har
förhandssålts för leverans i december 2014.

·
Anpassa destilleringstakten till en lägre nivå under 2014/2015, vilket
möjliggörs genom att befintligt mognadslager är tillräckligt stort
för att tillgodose nuvarande och till viss del även framtida
försäljning.

·
Förstärka dialogen med kunder och ambassadörer, exempelvis har en
uppdaterad hemsida lanserats i mars 2014, se www.mackmyra.se.

·
Huvudkontor och administration ska utgå från Gävle. Status är att en
ny ledning och organisation som utgår från Mackmyra Whiskyby i Gävle
är under etablerande.

·
Reducera antalet anställda med cirka 15 heltidstjänster genom varsel
och naturliga avgångar inom funktionerna för ledning, administration,
marknad och produktion. Status är att förhandlingar pågår med
fackliga företrädare och väntas vara klara inom kort.

EMISSIONSVILLKOR

Aktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till
det antal aktier de äger. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för
erhållande av teckningsrätter är tisdagen den

29 april 2014. Detta innebär att Mackmyras aktie kommer att handlas
exklusive rätt till tilldelning av teckningsrätter från och med
fredagen den 25 april 2014. En (1) befintlig aktie i Mackmyra ger
rätt att teckna en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 5,40 SEK,
vilket motsvarar en rabatt om cirka

80 procent jämfört med senaste betalkurs den 17 mars 2014. Den totala
emissionslikviden uppgår till cirka 22 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från och med onsdagen den

30 april till och med onsdagen den 14 maj 2014.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter kommer styrelsen att, i enlighet med de
fördelningsprinciper som kommer att anges i styrelsens fullständiga
förslag till beslut, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade
utan stöd av teckningsrätter.

Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs separat och kommer
att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mackmyra.se, från
och med den 25 mars 2014. Styrelsens fullständiga förslag till beslut
kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida från och med den 8
april 2014.

Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i Mackmyra att öka
med högst 4 075 396 B-aktier till högst 7 874 792 B-aktier. Det
totala antalet aktier kommer vid full teckning att uppgå till 8 150
792 aktier.

EMISSIONSGARANTI OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER

Bolagets huvudägare och styrelse har sig emellan fördelat de blivande
teckningsrätterna så att denna grupp sammantaget förbundit sig att i
företrädesemissionen teckna nya aktier som tillsammans totalt
motsvarar full teckning i förhållande till det sammanlagda nuvarande
innehavet. Därutöver har ett emissionsgarantiavtal tecknats med en
extern part om 14 MSEK med Bolaget, vilket innebär att den föreslagna
företrädesemissionen är fullt garanterad. Ersättning till den externa
garanten utgår med 6 procent på garantiåtagandet.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN

Extra bolagsstämma i Mackmyra 22 april 2014

Sista handelsdag i aktien med rätt till teckningsrätter 24 april 2014

Informationsbroschyr offentliggörs ca 24 april 2014

Första handelsdag i aktien utan rätt till teckningsrätter 25 april
2014

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 29 april 2014

Teckningsperiod i nyemissionen 30 april - 14 maj 2014

Handel i teckningsrätter 30 april - 9 maj 2014

Resultatet av nyemissionen offentliggörs ca 16 maj 2014

EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH INFORMATIONSBROSCHYR

I övrigt hänvisar Mackmyra till kallelsen till den extra
bolagsstämman, som publiceras senast den

25 mars 2014, samt den informationsbroschyr avseende nyemissionen som
beräknas offentliggöras omkring den 24 april 2014.

EMISSIONSINSTITUT

Erik Penser Bankaktiebolag agerar emissionsinstitut i samband med
transaktionen.

Stockholm den 18 mars 2014

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att
ske genom den informationsbroschyr som Mackmyra avser att
offentliggöra omkring den 24 april 2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag
i Kanada.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser
är Erik Penser Bank.

Motivet för emissionen är att tillföra Bolaget kapital för att,
tillsammans med nu pågående åtgärdsprogram, ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.