Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Mälardalen Omsorgsfastigheter: Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr
559124-6052 ("Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma
fredagen den 24 januari 2020 klockan 10:00 hos Carnegie Investment
Bank AB, Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
den lördagen den 18 januari 2020 (OBS eftersom den 18 januari 2020 är
en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den
17 januari 2020 och aktieägare måste därför vara införd i aktieboken
denna dag); och

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast måndag
den 20 januari 2020. Anmälan ska ske skriftligt till Mälardalens
Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), c/o Kvalitena AM AB,
Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm, märkt "Extra bolagsstämma 2020"
eller genom e-post till poat@mofastab.se, med rubrik "Extra
bolagsstämma 2020". Vid anmälan ska namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde
uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och
utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd
per den lördagen den 18 januari 2020 (OBS eftersom den 18 januari
2020 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per
fredagen den 17 januari 2020 och registreringen behöver därför vara
verkställd senast denna dag), vilket innebär att aktieägare i god tid
före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida,
https://www.mofastab.se/, och kommer även att sändas till aktieägare
som så begär det och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 2 000 000 aktier,
varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per
dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning för bolaget.
7. Beslut om bemyndigande till styrelsen
8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att Peter Bredelius väljs till ordförande vid extra
bolagsstämman.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning (ärende 6)

Styrelsen föreslår att Bolaget på den extra bolagsstämman antar en ny
bolagsordning varigenom bl.a. gränserna för aktiekapital och antalet
aktier ökas.

Beslut om bemyndigande till styrelsen (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos
Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida,
https://www.mofastab.se/, senast två veckor före extra bolagsstämman.
Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

23 december 2019 i Stockholm

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Telefon: +46 (0) 707-450 16

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och
förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Portföljen
omfattar ca 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter.
Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta
undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort
underliggande behov i kombination med en brist på platser för
patienter som behöver vård.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
december 2019.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ),
vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malardalen-omsorgsfastigheter/r/kallelse-till...
https://mb.cision.com/Main/18507/2997460/1166377.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.