Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Mälardalen Omsorgsfastigheter: Mälardalens Omsorgsfastigheter har ingått avtal om att förvärva en portfölj om 43 fasti...

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("MOFAST" eller
"Bolaget") har ingått ett avtal med ett dotterbolag till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") om att förvärva 100
procent av aktierna i ett indirekt fastighetsägande bolag
("Transaktionen"), bestående av en portfölj om 43
samhällsfastigheter, huvudsakligen inom LSS och HVB segmenten,
belägna framförallt i mellersta och södra delen av Sverige.
Transaktionen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 842
miljoner kronor, efter avdrag av uppskjuten skatt om 27 miljoner
kronor. Transaktionskostnader och rörelsekapital uppgår till 33
miljoner kronor. Det totala kapitalbehovet om 875 miljoner kronor
kommer finansieras genom en kreditfacilitet om 490 miljoner kronor
och en riktad nyemission om minst 350 miljoner kronor och upp till
385 miljoner kronor (den "Riktade Nyemissionen"). SBB kommer teckna
nya aktier till ett värde av 33 miljoner kronor i den Riktade
Nyemissionen. I det fall den Riktade Nyemissionen inte är fulltecknad
kommer SBB att tillhandahålla ett aktieägarlån för det återstående
kapitalbehovet om upp till 35 miljoner kronor. Med anledning av
Transaktionen har styrelsen i MOFAST beslutat att kalla till en extra
bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om den Riktade
Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen är villkorad av, bland annat,
beslut från extra bolagsstämman i MOFAST om bemyndigande för
styrelsen att besluta om den Riktade Nyemissionen. Den Riktade
Nyemissionen har stöd bland huvudägarna i MOFAST.

Transaktionen i korthet

· Förvärvet är i linje med MOFASTs strategi och representerar en
möjlighet utöka MOFAST till en större, mer attraktiv portfölj med
potential för institutionellt och internationellt intresse.

· Förvärvet tillför potentiella synergier för MOFAST att minska
faktiska kostnader för central administration (kr/kvm) för den
sammanslagna portföljen. Förvärvet bidrar genom storlek till att
uppnå en mer diversifierad risk i termer av specifika lägen av
fastigheter. Dessutom skapar Transaktionen en möjlighet att utforska
nya marknader.

· Transaktionen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om
842 miljoner kronor efter avdrag av uppskjuten skatt om 27 miljoner
kronor

· Newsec har tillhandahållit en extern värdering som stödjer det
underliggande fastighetsvärdet.

· Den totala köpeskillingen (tillsammans med transaktionsrelaterade
kostnader och rörelsekapital) är avsedd att finansieras genom en ny
kreditfacilitet om totalt 490 miljoner kronor samt den Riktade
Nyemission av nya aktier i MOFAST som genererar en bruttolikvid om
upp till cirka 385 miljoner kronor.

· Huvudägare i MOFAST har i förväg åtagit sig att teckna aktier för
87 miljoner kronor, och SBB har i förväg åtagit sig att teckna aktier
för 33 miljoner kronor (totalt 120 miljoner kronor) i den Riktade
Nyemissionen.

· Om den Riktade Nyemissionen inte fulltecknas kommer återstoden av
kapitalbehovet täckas genom ett aktieägarlån från SBB, om upp till 35
miljoner kronor.

· Den Riktade Nyemissionen är villkorad av bemyndigande från extra
bolagsstämma i MOFAST för styrelsen att besluta om Den Riktade
Nyemissionen, för vilken ett separat pressmeddelande med kallelse
kommer offentliggöras idag, och att styrelsen beslutar om den Riktade
Nyemissionen genom utnyttjande av sådant bemyndigande,

· MOFAST och målbolaget (tillsammans "Koncernen") kommer
sammanslaget att ha ett fastighetsvärde om cirka 1,4 miljarder
kronor, estimerade hyresintäkter om 98 miljoner kronor och en
nettoavkastning om 5,3%.

· Tillträde av Transaktionen förväntas äga rum i mars 2020.
"Förvärvet utgör en unik möjlighet att förvärva en portfölj som
genererar ett långsiktigt starkt kassaflöde för MOFAST. Förvärvet
utgör också ett väldiversifierat tillägg till befintliga fastigheter
och ger Bolaget möjligheten att förbättra driftnettot genom aktiv
fastighetsförvaltning, vilket erbjuder attraktiv avkastning för
investerare", säger Mattias Bülow, VD på MOFAST.

Bakgrund och motiv

MOFAST är ett Svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar en
portfölj innefattande 25 samhällsfastigheter i Stor-Stockholm
området.

MOFAST förvärvade portföljen i juni 2019 baserat på ett överenskommet
fastighetsvärde om 550 miljoner kronor och finansierades genom en
nyemission om 200 miljoner kronor samt en kreditfacilitet om 355
miljoner kronor. Portföljen förvärvades till en nettoavkastning om
5,1% och en initial belåningsgrad om 65%.

MOFAST är ett börsnoterat bolag som handlas på Spotlight Stock Market.
Bolaget har ett börsvärde om cirka 212 miljoner kronor. Genomsnittlig
daglig omsättning, mätt över de senaste två månaderna, har varit
cirka 525 000 kronor.

Fastighetsportföljen består av 25 samhällsfastigheter, vårdhem för
funktionsnedsatta människor, förskolor och hälsocenter i
Stor-Stockholm regionen och Mälardalen. Hyresgästerna är antingen
statliga eller statligt finansierade, vilket resulterar i relativt
säkra kassaflöden. Portföljen innefattar en total uthyrbar yta om
cirka 16 700 kvm med totala hyresintäkter om cirka 32 miljoner
kronor. Portföljen har en viktad genomsnittlig återstående löptid på
cirka 7 år.

Bolaget har ingått ett avtal med ett dotterbolag till SBB om att
förvärva 100 procent av aktierna i ett målbolag som äger en portfölj
om 43 samhällsfastigheter i Sverige. Transaktionen baseras på ett
fastighetsvärde om 842 miljoner kronor, efter avdrag för uppskjuten
skatt om 27 miljoner kronor. Med anledning av Transaktionen har
styrelsen i MOFAST beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för
att bemyndiga styrelsen att besluta om den Riktade Nyemissionen som
en del av finansieringen av Transaktionen. Den Riktade Nyemissionen
är villkorad av, bland annat, beslut från extra bolagsstämman i
MOFAST om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Den
Riktade Nyemissionen har stöd bland huvudägarna i MOFAST. Den extra
bolagsstämman kommer hållas den 24 januari 2020.

Målbolaget består av 43 fastigheter, huvudsakligen inom LSS (vårdhem
för funktionsnedsatta) och HVB (vårdhem för barn & ungdomar samt
familjer), belägna framförallt i mellersta och södra delen av
Sverige. Hyresgästerna är framförallt statliga eller statligt
finansierade, vilket resulterar i relativt säkra kassaflöden. Det
underliggande fastighetsvärdet för transaktionen är 869 miljoner
kronor. Hyresintäkterna är estimerade till 65 miljoner kronor och
driftnettot är estimerat till 47 miljoner kronor år 2020, vilket
motsvarar en nettoavkastning om 5,4%. Portföljen för målbolaget
omfattar totalt 59 000 kvm uthyrbar yta och en total markyta om 365
500 kvm.

Förvärvet representerar en möjlighet att utöka MOFAST till en större,
mer attraktiv portfölj med potential för institutionellt och
internationellt intresse.

Tillträde av Transaktionen förväntas äga rum i mars 2020.

MOFAST's fastighetsportfölj efter förvärvet

Efter förvärvet kommer MOFAST att äga 68 fastigheter med ett
fastighetsvärde om cirka 1,4 miljarder kronor och med hyresintäkter
om cirka 98 miljoner kronor.

Preliminär proforma intjäningsförmåga efter Transaktionen

Belopp i miljoner kronor MOFAST Sambo Proforma
Hyresintäkter 32.8 65.0 97.7
Fastighetskostnader -4.1 -17.8 -21.9
Driftnetto 28.7 47.2 75.8
Central administration -3.1 -4.6 -7.7
Resultat före finansiella poster 25.6 42.6 68.1
Finansiella intäkter och kostnader -9.5 -12.3 -21.8
Förvaltningsresultat 16.0 30.3 46.3

Proforma utvisande intjäningsförmågan årsvis, baserat på nuvarande
fastighetsbestånd och kontrakterade hyresintäkter. Intjäningsförmågan
innehåller ingen bedömning av kommande period vad gäller utveckling
av hyror, vakansgrad, fastighetskostnader, räntor, värdeförändringar,
förvärv eller avyttring av fastigheter eller andra resultatpåverkande
faktorer.

Hyresintäkter är baserat på kontrakterade hyresintäkter för de två
respektive portföljerna per december 2019 och är justerad enligt en
2% KPI förändring för att motsvara 2020 års nivå.

Fastighetskostnader består av en bedömning av normaliserade
driftkostnader, underhållsåtgärder och fastighetsförvaltning.

Finansiella intäkter och kostnader har beräknats på basis av Bolagets
faktiska genomsnittliga räntenivå och kreditportfölj, men har inte
justerats för effekter avseende periodisering av lånekostnader.

Siffrorna bör betraktas som teoretiska estimat och presenteras endast
för illustrativa ändamål.

Preliminär proforma balansräkning

[][][]
Belopp i miljoner MOFAST 30 Sep 2019 Finansiering Förvärv Proforma
kronor
TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter 559.5 872.0 1,431.5
Tomträtter 7.2 7.2
Anläggningstillgångar 566.7 0.0 872.0 1,438.7

Kundfordringar 7.7 7.7
Förutbetalda kostnader 1.7 1.7
och upplupna intäkter
Andra fordringar 0.6 0.6
Likvida medel 18.1 875.0 -872.0 21.1
Omsättningstillgångar 28.1 875.0 -872.0 31.1

SUMMA TILLGÅNGAR 594.8 875.0 0.0 1,469.8
EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Aktiekapital 2.0 3.9[1] - 5.8
Övrigt tillskjutet 198.0 381.1[1] - 579.2
kapital
Balanserade vinstmedel 10.1 10.1
inkl. periodens
resultat
EGET KAPITAL 210.1 385.0 0.0 560.1

Uppskjuten skatteskuld 6.1 6.1
Räntebärande skulder 354.7 490.0 844.7
Leasingskuld, tomträtt 7.2 7.2
Långfristiga skulder 368.0 490.0 0.0 858.0

Leverantörsskulder 0.6 0.6
Aktuell skatteskuld 1.0 1.0
Övriga kortfristiga 5...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.