Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Malmbergs: Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 24 april
2014 fattades följande beslut:

· Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och
balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens
resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

· Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till
6,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den
29 april 2014. Utbetalning beräknas kunna ske måndagen den 5 maj
2014.

· Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard,
Pernilla Folke, Johan Folke, Fredrik Nilsson, Hans Stalleland och
Conny Svensson. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 660 kkr
att fördelas enligt följande: 180 kkr till styrelsens ordförande och
120 kkr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom
koncernen.

· Till revisionsföretag valdes på ett år PricewaterhouseCoopers AB
med huvudansvarig revisor Inger Carlsson. Arvode till
revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.

· Stämman beslutade att ersättningen till de fem personer som utgör
koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga
förmåner. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som
motiverar det.

· Ändring av §7 i bolagsordningen till "Att kallelse har skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet".

· Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya
B-aktier till ett totalt antal om maximalt 800 000.

· Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2015 ska
bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av
valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är
att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Namnen på
valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2015.

Kumla den 24 april 2014

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel
019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge,
Danmark, Finland, England och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av
elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater,
kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning,
strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och
installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp
är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs
Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april
2014 klockan 15.30 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malmbergs/r/arsstamma-i-malmbergs-elektriska-a...
http://mb.cision.com/Main/755/9573965/236786.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.