Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Malmbergs: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Bokslutskommuniké i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 665 570 (607 955) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till 99 289 (86 948) kkr
· Resultatet före skatt uppgick till 97 264 (87 629) kkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 74 804 (67 041) kkr
· Resultatet per aktie uppgick till 9,35 (8,38) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 51 472 (89 630) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna ökade under perioden januari - december 2015 till 665 570
(607 955) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt ökade under perioden till 97 264 (87 629) kkr.
Avkastningen på eget kapital ökade till 25,5 (23,3) procent och
soliditeten uppgick till 66,4 (73,5) procent. Resultatet per aktie
ökade till 9,35 (8,38) kr.

Varulager
Varulagret den 31 december 2015 uppgick till 183 943 kkr jämfört med
165 193 kkr den 31 december 2014.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - december 2015
uppgick till 4 465 (4 616) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 51 472 (89 630) kkr.
Likvida medel uppgick per 31 december 2015 till 118 044 kkr jämfört
med 114 291 kkr 31 december 2014. Beviljade, men ej utnyttjade,
belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 46 836 (46
917) kkr den 31 december 2015.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 165 (167) personer den 31
december 2015.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 525 958 (465 536) kkr. Resultatet
efter finansiella poster var 87 069 (89 754) kkr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt
påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte kommer
att väsentligt förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över
sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt
försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella
valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs
årsredovisning 2014, sid 22, finns en beskrivning av koncernens
riskhantering.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner som väsentligen påverkat koncernens eller
moderbolagets resultat och finansiella ställning har genomförts med
närstående under året. För information om närståenderelationer, se
årsredovisningen för 2014.

Framtidsutsikter
Bästa året hitintills. 2015 blev ytterligare ett år med ökad
försäljning och förbättrat resultat.

Våra nordiska bolag, förutom Finland, ökade såväl sin försäljning som
resultat i lokalvaluta. Den finska marknaden har under 2015 stagnerat
på grund av den ekonomiska situationen i landet med en tillbakagång
av konjunkturen. Detta har självfallet påverkat vår verksamhet i
Finland under 2015.

Trots en fortsatt svag kursutveckling, SEK/USD, har vi kunnat behålla
vår goda intjäningsförmåga genom en anpassning av vårt
produktsortiment. Vi har under 2015 fortsatt att etablera nya
proffsbutiker och vi öppnade under året nya proffsbutiker i Bromma
Stockholm och Karlstad samt kontrakterade en ny proffsbutik i Högsbo,
Västra Frölunda Göteborg. Proffsbutiken öppnade i början av januari
2016 och har fram till nu haft en mycket bra start. I kombination med
den nuvarande butiken i Gårda, Göteborg, har det inneburit en bra
ökning av försäljningen under början av 2016.

Under 2016 planerar vi för ytterligare några proffsbutiker i Sverige,
Norge och Finland.

I den för oss allt viktigare utvecklingen inom webbhandeln har vi
under de senaste åren haft en kraftig tillväxt. Här ser vi stora
framtida tillväxtmöjligheter och har under 2015 beslutat att
investera i en ny webbshop med den absolut senaste tekniken. Vi
beräknar att den nya webbshopen ska vara i drift under april månad i
Sverige och senare under 2016 i våra övriga nordiska länder.

Det är alltid svårt att sia om framtiden med den oro som finns i vår
omvärld. Vår uppfattning är dock att vi även under 2016 kommer att ha
en tillväxt i vår verksamhet. Skälet är att vi står starka i vårt
produktutbud som hela tiden förändras och anpassas till marknadens
krav. Jag vill här lyfta fram vårt breda produktsortiment inom LED
belysning. Jag kan slutligen konstatera att den positiva utveckling
vi har haft under 2015 fortsätter i inledningen av 2016.

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och
IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De
redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om ej annat
anges nedan, med de redovisningsprinciper som använts i den senaste
årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2015
Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska
tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2015 har ej haft någon
effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller
resultat.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning på 7,00 (6,50)
kronor per aktie samt en extrautdelning på 1,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås den 25 april 2016. Utbetalning
genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 28 april 2016.

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Malmbergs hemsida
tre veckor före årsstämman. Den kommer även att sändas via e-post
eller i tryckt version till aktieägare som så önskar.

Kumla den 25 februari 2016
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Jan Folke
Verkställande direktör

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Årsredovisning och bokslutskommuniké kan beställas från Malmbergs
Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58
77 11.

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016 klockan 12.30
(CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malmbergs/r/bokslutskommunike-januari---decemb...
http://mb.cision.com/Main/755/9924729/482006.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.