Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

Malmbergs: Bokslutskommuniké januari - december 2020

Bokslutskommuniké i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 617 451 (612 461) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 39 908 (45 537) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 34 893 (44 254) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 27 196 (34 682) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,40 (4,34) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 77 811 (56 734) kkr

 

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - december 2020 till 617 451 (612 461) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 34 893 (44 254) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,6 (11,7) procent och soliditeten uppgick till 61,4 (56,0) procent. Resultatet per aktie uppgick till 3,40 (4,34) kr.
Varulager
Varulagret den 31 december 2020 uppgick till 186 666 kkr jämfört med 214 460 kkr den 31 december 2019.
Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - december 2020 uppgick till 6 840 (3 524) kkr.
Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 77 811 (56 734) kkr. Likvida medel uppgick per 31 december 2020 till 118 207 kkr jämfört med 78 720 kkr 31 december 2019. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (45 000) kkr den 31 december 2020.
Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 176 (170) personer den 31 december 2020.
Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 508 575 (510 335) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 30 115 (35 116) kkr.
Väsentliga händelser under perioden
Nya butiker har öppnats på Sveavägen i Stockholm, i Sundsvall och i Århus, Danmark.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt påverkat denna rapport.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2019, sid 45, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.
Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående har skett i samma omfattning som tidigare och samma principer har tillämpats som beskrivs i årsredovisningen för 2019.
Framtidsutsikter
Vi tror fortsatt på en tillväxt i marknaden även om det inom vissa områden skett en avmattning och pandemin påverkar hur snabbt återhämtningen kommer ske. Områdena solceller och laddning ser vi ligger helt rätt i tiden och den marknaden utvecklas snabbt. Vi fortsätter utvecklingen och utbyggnaden av vårt proffsbutiksnät, framförallt med de nya mindre PRIO-butikerna. Under 2021 kommer vi lansera fler produkter som vi arbetat med under 2020 och det tillsammans med vår digitaliseringssatsning gör att vi ser positivt framåt.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2019 med undantag av nya eller reviderade standarder som tillämpas från den 1 januari 2020. Inga nya IFRS eller IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2020 eller senare väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
Covid-19
Året har präglats av COVID-19-pandemin med alla dess utmaningar. Definierade risker såsom avbrott i logistikkedjan, leverantörsrisker och medarbetarrisker har kunnat hanterats inom befintlig organisation utan några väsentliga störningar av verksamheten. Exempel på händelser som har haft en viss inverkan på verksamheten som helhet är att det har förekommit leveransstörningar med varutransporter, sjukfrånvaro bland personal och olika typer av reserestriktioner. Hur pandemin fortsatt kommer att påverka Malmbergs är svårt att bedöma. Styrelsen tillsammans med företagsledningen följer utvecklingen noga och anpassar vid behov våra åtgärder enligt lokala myndigheters råd och föreskrifter.
Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1,50 (-) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 maj 2021.
Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Malmbergs hemsida tre veckor före årsstämman. Den kommer även att sändas via e-post eller i tryckt version till aktieägare som så önskar.
Verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Kumla den 18 februari 2021
Malmbergs Elektriska AB (publ)
Johan Folke
Styrelseledamot och VD
                                                                                  
Årsredovisning och bokslutskommuniké kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 77 00.
 
Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 klockan 12.15 CET.
 

Författare Cision