Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Malmbergs: Delårsrapport januari - mars 2014

Delårsrapport i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 149 300 (134 803) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till 19 685 (10 604) kkr
· Resultatet före skatt uppgick till 19 580 (9 318) kkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 14 937 (6 872) kkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,87 (0,86) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 952 (9 829) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna ökade under perioden januari - mars 2014 till 149 300 (134
803) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt ökade under perioden till 19 580 (9 318) kkr.
Avkastningen på eget kapital ökade till 22,0 (12,4) procent och
soliditeten uppgick till 73,2 (70,5) procent. Resultatet per aktie
uppgick till 1,87 (0,86) kr.

Varulager
Varulagret den 31 mars 2014 uppgick till 183 719 kkr jämfört med 163
059 kkr den 31 mars 2013. Den 31 december 2013 uppgick varulagret
till 179 103 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 2014
uppgick till 531 (600) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 952 (9 829) kkr.
Likvida medel uppgick per 31 mars 2014 till 88 607 kkr jämfört med 76
068 kkr 31 mars 2013 och 87 570 kkr 31 december 2013. Beviljade, men
ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till
46 798 (46 678) kkr den 31 mars 2014.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 159 (151) personer den 31
mars 2014. Den 31 december 2013 var antalet anställda 151 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 114 380 (99 700) kkr. Resultatet
efter finansiella poster var 10 595 (3 494) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt
påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte kommer
att väsentligt förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över
sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt
försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella
valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs
årsredovisning 2013, sid 22, finns en beskrivning av koncernens
riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol BI Marketing AB om inköp av IT-tjänster.
Bolaget delägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och
aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och
inköpta tjänster uppgick till - (-) kkr under perioden januari-mars
2014. Den utgående skulden till Qontrol BI Marketing AB uppgår till -
(-) kkr.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL, RFR 1
samt IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De
redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om ej annat
anges nedan, med de redovisningsprinciper som använts i den senaste
årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2014
Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska
tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2014 har ej haft någon
effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller
resultat.

Kumla den 24 april 2014
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Jan Folke
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs
Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58
77 11.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malmbergs/r/delarsrapport-januari---mars-2014,...
http://mb.cision.com/Main/755/9573755/236646.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.