Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Malmbergs: Delårsrapport januari - september 2016

Delårsrapport i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 461 646 (460 502) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till 59 440 (63 331) kkr
· Resultatet före skatt uppgick till 59 522 (61 968) kkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 46 037 (48 093) kkr
· Resultatet per aktie uppgick till 5,75 (6,01) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31 296 (3 416) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna ökade under perioden januari-september 2016 till 461 646
(460 502) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 59 522 (61 968) kkr.
Avkastningen på eget kapital ökade till 27,0 (26,4) procent och
soliditeten uppgick till 65,6 (63,4) procent. Resultatet per aktie
uppgick till 5,75 (6,01) kr.

Varulager
Varulagret den 30 september 2016 uppgick till 204 003 kkr jämfört med
197 536 kkr den 30 september 2015. Den 31 december 2015 uppgick
varulagret till 183 943 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari-september 2016
uppgick till 5 154 (3 692) kkr. Den största delen av
nettoinvesteringarna avser nya webbshopen som nu testas och under Q4
kommer att successivt installeras.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31 296 (3 416) kkr.
Likvida medel uppgick per 30 september 2016 till 73 168 kkr jämfört
med 74 617 kkr 30 september 2015 och 118 044 kkr 31 december 2015.
Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i
koncernen till 46 939 (46 893) kkr den 30 september 2016.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 174 (165) personer den 30
september 2016. Den 31 december 2015 var antalet anställda 165
personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 365 048 (362 875) kkr. Resultatet
efter finansiella poster var 48 746 (34 824) kkr.

Väsentliga händelser under perioden
Nya proffsbutiker har under perioden öppnats i Arlandastad och Hamar i
Norge, såsom tidigare kommunicerats. Verksamheten i England har
operativt helt avvecklats under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt
påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte har
förändrats väsentligt. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över
sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt
försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella
valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs
årsredovisning 2015, sid 22, finns en beskrivning av koncernens
riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av
IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och
aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och
inköpta tjänster uppgick till 415 (-) kkr under perioden
januari-september 2016. Den utgående skulden till Qontrol Business
Intelligence Folke AB uppgår till - (-) kkr. För information om
närståenderelationer, se årsredovisningen för 2015, sid 40.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS
34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper
som tillämpats överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de
redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2016
Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska
tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2016 har ej haft någon
effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller
resultat.

Kumla den 24 november 2016
Malmbergs Elektriska AB (publ)
Jan Folke
Verkställande direktör
Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs
Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58
77 11.

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 24 november 2016 klockan 12.15
(CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malmbergs/r/delarsrapport-januari---september-...
http://mb.cision.com/Main/755/2130215/594846.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.