Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

Malmbergs: Halvårsrapport januari - juni 2017

Halvårsrapport i sammandrag

·
Intäkterna uppgick till 300 912 (307 468) kkr

·
Rörelseresultatet uppgick till 22 862 (35 456) kkr

·
Resultatet före skatt uppgick till 21 631 (35 172) kkr

·
Resultatet efter skatt uppgick till 16 723 (27 194) kkr

·
Resultatet per aktie uppgick till 2,09 (3,40) kr

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 748 (29 876) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - juni 2017 till 300 912
(307 468) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 21 631 (35 172) kkr.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 27,2 (28,4) procent och
soliditeten uppgick till 70,2 (66,6) procent. Resultatet per aktie
uppgick till 2,09 (3,40) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2017 uppgick till 215 503 kkr jämfört med 180
982 kkr den 30 juni 2016. Den 31 december 2016 uppgick varulagret
till 213 482 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2017
uppgick till 666 (3 233) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 748 (29 876) kkr.
Likvida medel uppgick per 30 juni 2017 till 42 197 kkr jämfört med 75
730 kkr 30 juni 2016 och 113 929 kkr 31 december 2016. Beviljade, men
ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till
45 000 (46 899) kkr den 30 juni 2017.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 163 (171) personer den 30
juni 2017. Den 31 december 2016 var antalet anställda 173 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 240 641 (244 842) kkr. Resultatet
efter finansiella poster var 14 488 (28 085) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt
påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte
väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra
kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men
fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på
internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I
Malmbergs årsredovisning 2016, sid 24, finns en beskrivning av
koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av
IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och
aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och
inköpta tjänster uppgick till 500 (225) kkr under perioden
januari-juni 2017. Den utgående skulden till Qontrol Business
Intelligence Folke AB uppgår till 250 (-) kkr. För information om
närståenderelationer, se årsredovisningen för 2016, sid 42.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS
34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper
som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31
december 2016. Nya eller reviderade standarder och
tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari
2017 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets
finansiella ställning eller resultat.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.

Kumla den 24 augusti 2017
Malmbergs Elektriska AB (publ)
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58
77 11.

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2017 klockan 12.15
(CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malmbergs/r/halvarsrapport-januari---juni-2017...
http://mb.cision.com/Main/755/2332762/713459.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.