Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Malmbergs: Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 24 april 2014, klockan 13.00 i Malmbergs
lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla. Årsstämman inleds med en lättare
förtäring. Efter årsstämman är det visning av lokalerna för
intresserade.

Anmälan
För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16
april 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 16
april 2014, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB
(publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 77 10 Inga
Karlsson, telefax 019-57 11 77, eller e-post
inga.karlsson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om
deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas i god tid
före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att
få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 16 april 2014.

Ärenden

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Eventuella frågor om verksamheten
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsbolag
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Val av valberedning
19. Beslut om ändring i bolagsordningen
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
nya B-aktier

21. Övriga frågor
21.1 Beslutsfrågor skall anmälas till bolaget senast två veckor före stämman
22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande,
Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2013
blir kronor 6,00 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 29 april
2014 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden
AB den 5 maj 2014.

Punkt 13, 14, och 15: Malmbergs valberedning föreslår:
att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter valda av
årsstämman och att inga suppleanter utses,

att styrelsearvodet fastställs till kronor 660.000, att fördelas
enligt följande: kronor 180.000 till styrelsens ordförande och kronor
120.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är
anställda inom koncernen,

att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning,
omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Pernilla Folke, Hans
Stalleland, Conny Svensson och Fredrik Nilsson. Björn Ogard föreslås
bli omvald till styrelseordförande.

Punkt 16: Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer
att föreslå omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om
ett år, dvs intill slutet av årsstämman 2015. Om förslaget bifalles
avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att utse auktoriserad revisor
Inger Carlsson till bolagets huvudansvarige revisor.

Punkt 17: Med ledande befattningshavare avses de fem personer som
utgör koncernledningen.

Förslaget till riktlinjer innebär följande: Ersättningen till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall
utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner
och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda
ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt
vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och
befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och
behållas. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som
motiverar det.

Punkt 18: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen
inför årsstämman 2015 skall bestå av två representanter för ägarna.
Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens
regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och
koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen
på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt
därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2015.
Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess
att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av
valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att
utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen
skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman
2015:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen

e) Förslag till revisionsbolag
f) Förslag till arvode till revisionsbolag
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2016.
Punkt 19: Styrelsen föreslår att följande ändring görs i §7, kallelse:
"Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet"
istället för "Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande
tidning".

Punkt 20: Styrelsen föreslår att årsstämman skall bemyndiga styrelsen,
att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma,
besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt
800 000.

Betalning för aktierna skall kunna ske kontant eller med villkor om
kvittning eller apport.

Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för
bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från
företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för
bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella
tilläggsförvärv fram till årsstämman 2015.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 70
% av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Den fullständiga kallelsen bifogas och finns även tillgänglig på
bolagets hemsida.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel
019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge,
Danmark, Finland, England och Hongkong. Vi arbetar med försäljning
av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater,
kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning,
strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och
installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp
är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs
Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars
2014 klockan 11.50 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malmbergs/r/kallelse-till-arsstamma-i-malmberg...
http://mb.cision.com/Main/755/9556505/223988.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.