Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultat för fj...

TORONTO, Jan. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
(”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag
sitt produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret
2018. Bolaget tillkännagav även sin produktionsprognos för 2019–2021.

Under det fjärde kvartalet 2018 producerade Mandalay en konsoliderad mängd
motsvarande 19 173 säljbara uns guldekvivalent och sålde 18 433 uns
guldekvivalent. Under helåret som slutade den 31 december 2018 producerade
Mandalay 81 568 säljbara uns guldekvivalent och sålde 88 083 uns
guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay,
kommenterar: ”Mandalays produktion under fjärde kvartalet 2018 motsvarade
den reviderade produktionsprognosen för helåret 2018 för antal uns guld,
antimon och guldekvivalent som vi släppte ut på marknaden i november 2018.
Produktionen under fjärde kvartalet förbättrades jämfört med tredje
kvartalet, främst på grund av ökningen av underjordstransporter i
Björkdal-gruvan när den nykontrakterade transportflottan anlände under
kvartalet. Vi förväntar oss att produktionen fortsätter att öka under
första kvartalet 2019 eftersom underjordstransporterna i Björkdal nu är på
planerad nivå. 

I Costerfield vidareutvecklade bolaget Brunswick-malmgången, som nu har
fyra utvecklingsnivåer och där brytningen väntas inledas under första
kvartalet 2019. Bolaget fortsatte även kapitalutvecklingen till den
höghaltiga Youle-malmgången, där produktionen beräknas inledas under andra
halvan av 2019. Under fjärde kvartalet 2018 producerade bolaget 8 691 uns
guldekvivalent i Costerfield och 35 849 uns guldekvivalent för helåret
2018. Vi förväntar oss att produktionsökningen i Costerfield-gruvan inleds
under andra halvan av 2019 när man börjar exploatera den höghaltiga
Youle-malmgången.

I Björkdal övervann vi problem med transportkapaciteten som härrörde från
entreprenören som anlitats för underjordstransporter under fjärde kvartalet
2018. Hela den förväntade flottan av underjordslastbilar anlände till
platsen före december, vilket löste problemet. Produktionen av underjordisk
malm med högre halter fortsatte att öka under hela kvartalet. Utvecklingen
fortsatte även på två nivåer i den nyligen lanserade Aurora-zonen (se
pressmeddelandet från den 14 november 2018) och den första
produktionsbrytningen i denna nya upptäckt förväntas under andra halvan
2019.  Även prospekteringsborrningen i Aurora-zonen fortsätter. Björkdal
producerade 10 482 uns guld under fjärde kvartalet 2018 och 45 719 uns guld
under helåret 2018.”

Duffy fortsätter: ”2018 var ett utmanande år för Mandalays verksamhet
eftersom bolagets produktion påverkades negativt av problemen med
underjordstransporterna i Björkdal och den försenade starten av
utvecklingen av Brunswick i Costerfield. Jag är stolt över det operativa
teamets engagemang och förmåga att ta itu med och lösa dessa utmaningar.
Med dessa problem bakom oss inleder vi 2019 och kommande verksamhet med
optimism.”

Duffy avslutar: ”Viktigast av allt är att vi även är nöjda över att kunna
tillhandahålla vår produktionsprognos för de kommande tre åren, som visar
vägen framåt för Mandalay och lyfter fram viktig organisk
produktionstillväxt för vår verksamhet. Vi räknar med att öka Mandalays
produktion varje år 2019–2021 och att den ska öka från de 81 568 uns
guldekvivalent som producerades 2018 till 131 000–162 000 uns
guldekvivalent år 2021. Vi förväntar oss att se stora
produktionsförbättringar i Costerfield-gruvan under denna treårsperiod när
Youle-malmgången tas i produktion, och produktionen väntas öka från de
35 849 uns guldekvivalent som producerades 2018 till 76 000–100 000 uns
guldekvivalent år 2021. Vi förväntar oss även en stabil ökning i Björkdal
tack vare en ökad underjordsproduktion i Aurora-zonen och skarnförekomster
med högre halt. Denna prognos, särskilt med den höghaltiga
Youle-fyndigheten i Costerfield som underlag, speglar en spännande framtid
för Mandalay.”

Säljbar produktion för de tre månader som slutade den 31 december 2018:

* Bolaget producerade totalt 15 430 uns guld och 561 tom antimon,
vilket representerar en produktion på totalt 19 173 uns
guldekvivalent under fjärde kvartalet 2018, jämfört med 29 257 uns
guld och 805 ton antimon, vilket representerar totalt 34 395 uns
guldekvivalent, under fjärde kvartalet 2017. 
 
* Produktionen i Björkdal (Sverige) uppgick till 10 482 uns guld under
fjärde kvartalet 2018, jämfört med 22 035 uns guld under fjärde
kvartalet 2017.
 
* Produktionen i Costerfield (Australien) uppgick till 4 948 uns guld
och 561 ton antimon under fjärde kvartalet 2018, jämfört med
7 222 uns guld och 805 tom antimon fjärde kvartalet 2017. 
 
* Produktionen i Cerro Bayo (Chile) är fortsatt stoppad, därmed skedde
ingen produktion under fjärde kvartalet 2018.

Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2018:

* Bolaget producerade totalt 67 329 uns guld och 2 173 ton antimon,
vilket representerar en produktion på totalt 81 568 uns
guldekvivalent, jämfört med 99 449 uns guld, 3 115 ton antimon och
794 533 silver under motsvarande årsperiod 2017, vilket representerar
totalt 131 186 uns guldekvivalent.
 
* Produktionen i Björkdal var 45 719 uns guld 2018, jämfört med
62 028 uns guld 2017.
 
* Produktionen i Costerfield var 21 610 uns guld och 2 173 ton antimon
2018, jämfört med 31 512 uns guld och 3 115 ton antimon 2017. 
 
* Produktionen i Cerro Bayo är fortsatt stoppad, därmed skedde ingen
produktion 2018.

Tabell 1 – Säljbar produktion fjärde kvartalet och helåret 2018 och 2017

Metal Source Three months 
ended 
31 December 
2018 Three months 
ended 
31 December 
2017 Year ended
31 December 
2018 Year ended
31 December 
2017
Gold (oz) Björkdal 10,482 22,035 45,719 62,028
  Costerfield 4,948 7,222 21,610 31,512
  Cerro Bayo - - - 5,909
  Total 15,430 29,257 67,329 99,449
Antimony (t) Costerfield 561 805 2,173 3,115
Silver (oz) Cerro Bayo - - - 794,533
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,229 1,275    
Antimony US$/t   8,204 8,137    
Silver US$/oz   15.00 16.71    
Au Eq. (oz)1 Björkdal 10,482 22,035 45,719 62,028
  Costerfield 8,691 12,360 35,849 52,137
  Cerro Bayo - - - 17,021
  Total 19,173 34,395 81,568 131,186

1 Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq oz”) beräknas genom
att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”)
under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för
råvaran under perioden. De tre beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde
baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga
marknadspris under perioden.  Guldets genomsnittspris under perioden
beräknas som genomsnittet av stängningskurser på London Metal Exchange
under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste
bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som
genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser
på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar
tas från den senaste bankdagen. Silvrets genomsnittspris beräknas som
genomsnittet av den dagliga avistakursen för silver från mäklare i London
under periodens alla dagar, där priset på veckoslut och helgdagar tas från
den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning under de tre månader som slutade den 31 december 2018:

* Bolaget sålde totalt 14 514 uns guld och 582 tom antimon, vilket
representerar totalt 18 399 uns guldekvivalent under fjärde kvartalet
2018, jämfört med 25 044 uns guld, 668 ton antimon och 18 334 uns
silver under fjärde kvartalet 2017, vilket representerar totalt
29 547 uns guldekvivalent.
 
* Björkdal sålde 9 557 uns guld under fjärde kvartalet 2018, jämfört
med 18 565 uns guld under fjärde kvartalet 2017.
 
* Costerfield sålde 4 957 uns guld och 582 ton antimon under fjärde
kvartalet 2018, jämfört med 6 337 uns guld och 668 tom antimon fjärde
kvartalet 2017.
 
* Cerro Bayo hade ingen försäljning under fjärde kvartalet 2018,
eftersom produktionen fortsättningsvis är stoppad.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2018:

* Bolaget sålde totalt 72 962 uns guld och 2 307 tom antimon, vilket
representerar totalt 88 049 uns guldekvivalent under 2018, jämfört
med 95 357 uns guld, 2 879 ton antimon och 926 832 uns silver 2017,
vilket representerar totalt 127 367 uns guldekvivalent.
 
* Björkdal sålde 50 062 uns guld 2018, jämfört med 58 058 uns guld
2017.
 
* Costerfield sålde 22 900 uns guld och 2 307 ton antimon 2018, jämfört
med 30 296 uns guld och 2 879 ton antimon 2017.
 
* Cerro Bayo hade ingen försäljning 2018, eftersom produktionen
fortsättningsvis är stoppad.

Tabell 2 – Försäljning fjärde kvartalet och helåret 2018 och 2017

Metal Source Three months 
ended 
31 December 
2018 Three months 
ended 
31 December 
2017 Year ended
31 December 
2018 Year ended
31 December 
2017
Gold (oz) Björkdal 9,557 18,565 50,062 58,058
  Costerfield 4,957 6,337 22,900 30,296
  Cerro Bayo - 142 - 7,003
  Total 14,514 25,044 72,962 95,357
Antimony (t) Costerfield 582 668 2,307 2,879
Silver (oz) Cerro Bayo - 18,334 - 926,832
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,229 1,275    
Antimony US$/t   8,204 8,137    
Silver US$/oz   15.00 16.71    
Au Eq. (oz)1 Björkdal 9,557 18,565 50,062 58,058
  Costerfield 8,842 10,599 37,987 49,425
  Cerro Bayo - 383 - 19,884
  Total 18,399 29,547 88,049 127,367

1 Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av
guld, silver och antimon under perioden multipliceras med respektive
genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de
tre beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas
med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla
priser är www.metalbulletin.com, där priser för veckoslut och helgdagar har
tagits från den senaste bankdagen.

Treårsprognos för Mandalay:

Tabell 3 – Prognos för produktion och kostnader 2019 

  2019E
Bjo?rkdal    
  Gold produced (oz) 50,000-56,000
  Cash cost** per oz gold produced $800-$950

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.