Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-20

Mangold: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägare i Mangold AB (publ), 556628-5408, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 april 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast fredagen den 7 april 2017 och dels ha anmält sitt deltagande vid stämman senast den 7 april 2017. Anmälan kan göras per e-post (bolagsstamma@mangold.se mailto:bolagsstamma@mangold.se ), per telefon (08-503 015 50) eller per post (Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress. Eventuella biträdens (högst två stycken) deltagande skall samtidigt anmälas till Bolaget.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör den skriftliga och av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas i original till Bolaget före stämman. Notera att fullmakten inte får vara äldre än ett år, såvida inte annat anges i fullmakten.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 7 april 2017. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande
2.Val av ordförande vid stämman
3.Upprättande och godkännande av röstlängd
4.Val av en eller flera justeringsmän
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.Godkännande av dagordning
7.Verkställande direktörens anförande
8.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2016
9.Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10.Fastställande av styrelsearvode
11.Fastställande av revisorsarvode
12.Val av styrelse
13.Val av styrelseordförande
14.Val av revisor
15.Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
16.Övriga frågor
17.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (punkten 9 b)

Styrelsens föreslår en utdelning om 2,40 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelning den 18 april 2017.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkten 12 och 13)

Förslag kommer att offentliggöras senast tre veckor innan stämman.

Val av revisor (punkten 14)

Val av PWC med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkten 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i Bolaget. Emission skall kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Övrigt
De handlingar som ska läggas fram på årsstämman inklusive årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats (www.mangold.se http://www.mangold.se/ ) samt på Bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, Stockholm, minst tre veckor före årsstämman.

Stockholm den 20 mars 2017

Styrelsen för Mangold AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19761

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.