Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Mantex AB: Kallelse till årsstämma i Mantex AB

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550-8537, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 27 maj 2019 kl. 09.00 hos Mantex AB,
Torshamnsgatan 28 A i Kista

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 maj 2019,
dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen
den 22 maj 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Mantex AB,
"Årsstämman", Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista eller per e-mail på
bo.niveman@mantex.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall
antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i
god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.mantex.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den
21 maj 2019 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos
förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende
räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2018

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
13. Val av styrelseledamöter och suppleant
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Förslag till regler för valberedningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

18. Stämmans avslutande
Punkterna 2 samt 11-16 på dagordningen - Valberedningens förslag
Valberedningens förslag avseende punkterna 2 samt 11-16 på
dagordningen kommer att offentliggöras separat så snart de
föreligger.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om
emission av aktier, optioner och/eller konvertibler inom ramen för
bolagsordningens gränser. Emission ska kunna ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt och flexibelt
sätt möjliggöra för styrelsen att anskaffa kapital till bolaget.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse finns i Mantex AB totalt 27 770 020
aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen,
på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp
på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det under
adress Mantex AB, Styrelsen, Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista eller
per e-post bo.niveman@mantex.se.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullmaktsformulär
hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats
www.mantex.se senast från och med måndagen den 6 maj 2019 samt sänds
till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i april 2019
Mantex AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mantex-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-mantex-...
https://mb.cision.com/Main/15584/2797518/1032424.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.