Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Mantex AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Mantex

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550-8537, kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 29 november 2019 kl. 09.30 i
bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28A i Kista.

Rätt att delta

För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23
november 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman
senast måndagen den 25 november 2019.

Då avstämningsdagen är en lördag så måste registrering i aktieboken ha
skett senast dagen innan.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Mantex AB,
"Extra bolagsstämma", Torshamnsgatan 28A, 164 40 Kista eller per
e-mail på bo.niveman@mantex.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande
fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i
god tid före den extra bolagsstämman inge behörighetshandlingar i
original till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets webbplats www.mantex.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i den extra bolagsstämman, vara tillfälligt
registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan
registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd
senast fredagen den 22 november 2019 och bör därför begäras i god tid
före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om överföring av Mantex AB:s verksamhet avseende Mantex
Biofuel Analyzer till ANDRITZ Technologies AB

8. Stämmans avslutande
Beslut om överföring av Mantex AB:s verksamhet avseende Mantex Biofuel
Analyzer till ANDRITZ Technologies AB (punkt 7 ovan)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att ingå
ett avtal med ANDRITZ AB enligt vilket dels ANDRITZ bekostar
utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer i upp till fem månader, dels
Mantex AB ger ANDRITZ AB en rätt att på vissa villkor påkalla att
Mantex AB:s verksamhet avseende Mantex Biofuel Analyzer överförs till
ANDRITZ Technologies AB.

2018 startade Mantex AB, tillsammans med ANDRITZ AB, bolaget ANDRITZ
Technologies AB och bedriver utveckling och försäljning av Mantex
Flow Scanner genom bolaget. Mantex AB äger 49% av ANDRITZ
Technologies AB, medan resterande 51 % ägs av ANDRITZ AB

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av en majoritet av de vid stämman avgivna rösterna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets
kontor (adress ovan) och på Bolagets webbplats www.mantex.se.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär
det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas
tillgängliga vid stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse finns i Mantex AB totalt 27 784 420
aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Styrelsen

Stockholm i november 2019

För mer information vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 (http://tel+46%2070-946%2043%2080)
eller bo.niveman@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad
mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid
analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa
mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i
pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i
biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser
(CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mantex-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/15584/2960949/1140844.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.