Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Matra Petroleum AB: Matra offentliggör idag årsredovisningen för 2018. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning om...

Bolagets revisor lämnar en upplysning i sin revisionsberättelse om
väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift. Den
upplysningen återges nedan i sin helhet:

”Vi vill fästa uppmärksamheten på skrivningen i förvaltningsberättelsen
under rubriken ”Fortsatt drift – Going concern” där det framgår att
koncernens likviditet är ansträngd och att Matra Petroleum AB:s amerikanska
dotterbolag inte säkerställt refinansiering eller förlängning av lån och
åtaganden som förfaller under det kommande året. En säkrad finansiering är
en förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed
trygga fortsatt drift under 2019. Enligt vad som anges i
förvaltningsberättelsen, tyder dessa händelser och förhållanden på att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt
uttalande på grund av detta.I en situation där koncernens fortsatta drift
inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga
nedskrivningsbehov av koncernens tillgångar liksom av moderbolagets
bokförda värden på fordringar på dotterbolag och andelar i dotterbolag.”

Avsnittet Fortsatt drift – Going Concern i förvaltningsberättelsen lyder:

”Vid denna förvaltningsberättelses upprättande är koncernens likviditet
ansträngd och Matra Petroleums amerikanska dotterbolag har inte säkerställt
refinansiering eller förlängning av lån och åtaganden som förfaller under
det kommande året, inklusive lån enligt kreditavtal med Legacy Texas Bank
och Melody Business Finance, se not 19. Förhandlingar pågår med det
amerikanska dotterbolagets kreditgivare och koncernen utvärderar
ytterligare finansieringsalternativ i syfte att förlänga och/eller
refinansiera koncernbolagens åtaganden samt att säkerställa erforderlig
likviditet för verksamhetens drift. Det amerikanska dotterbolaget har
vidtagit och vidtar ett antal åtgärder i syfte att förbättra verksamhetens
kassaflöde och stärka likviditeten.

Eftersom finansiering inte är säkrad för kommande tolvmånadersperiod finns
väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende dotterbolagets
finansieringssituation som kan leda till betydande risk för koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten. Skulle de åtgärder som beskrivs inte
falla väl ut kan det innebära att förutsättningarna för fortsatt drift inte
finns.

Styrelsens bedömning är att det är sannolikt att dessa åtgärder kommer att
kunna genomföras och att likviditeten kan stärkas. Rapporten är upprättad
enligt antagande om fortsatt drift.”

Årsredovisningen bifogas och kommer finnas tillgänglig på
www.matrapetroleum.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Eric Forss, Styrelseordförande Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på
prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda
dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker
en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras
reserver uppgår till omkring 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra
Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod
MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
(www.mangold.se,Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).

Bilaga

* Matra_AR2018_Swe

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.