Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

MaxFAST: Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFast Properties

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAXFAST PROPERTIES

Aktieägarna i MaxFast Properties AB (publ), org.nr 556937-5487, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 december 2016, kl. 11.00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 december 2016, dels anmäla deltagande till bolaget senast den 20 december 2016 per post till adress MaxFast Properties AB, Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla, per telefon 016-51 84 34 eller per e-post info@maxfast.se mailto:info@maxfast.se . Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast tisdagen den 20 december 2016. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelseledamot och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska utökas med en styrelseledamot och att styrelsen således, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 - Fastställande styrelse- och revisorsarvoden
Vid årsstämman den 20 mars 2016 beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kronor, att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kronor, samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Styrelsen föreslår att föreslagen ny styrelseledamot, Robert Engwall, enligt punkt 9 ska erhålla arvode motsvarande det som beslutats om till övriga styrelseledamöter vid årsstämman, i proportion till den tid som kvarstår till nästa årsstämma, samt att föreslagen ny revisor enligt punkt 9 ska arvoderas enligt löpande räkning.

Bolagstämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 9.

Punkt 9 - Val av styrelseledamot samt val av revisor
Styrelsen föreslår att, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Robert Engwall väljs som ny ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall styrelsens förslag också blir bolagstämmans val, den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor, varigenom bolagsordningens 4 får följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor."

samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 4 000 000 aktier och högst 16 000 000 aktier till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier, varigenom bolagsordningens 5 får följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000."

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ny bolagsordning vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att möjliggöra eventuella förvärv och kapitalanskaffningar samt för att öka spridningen av ägandet i bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga från och med tre veckor innan stämman på bolagets adress Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla och tillsändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till bolagsstämman. Samtliga nämnda handlingar kommer också finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.maxfast.se http://www.maxfast.se och läggas fram på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen.

Eskilstuna den 25 november 2016

MaxFast Properties AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MaxFast Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19070

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFAST Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning(EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl 11.00 CET.

Mer information finns på www.maxfast.se http://www.maxfast.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.