Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-30

Maxkompetens Sverige AB: Delårsrapport, Q3 nov-jan 2016/2017

Mycket starkt kvartal

Perioden nov-jan

· Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en
ökning om 55 %

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7)
vilket ger en marginal om 4,8 % (2,2 %)

· Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (0,0)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 MSEK
(2,5)

Perioden maj-jan

· Omsättningen ökade till 126,0 MSEK (99,1), vilket motsvarar en
ökning om 27 %

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,1 MSEK (3,9)
vilket ger en marginal om 4,9 % (3,9 %)

· Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (1,4)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,6 MSEK
(4,9)

Vd:s kommentar

Under perioden november till januari ökade Maxkompetens intäkter från
31,8 MSEK till 49,3 MSEK vilket motsvarar en ökning om 55 %. Utöver
förvärvad omsättningsökning har den organiska tillväxten varit över
förväntan och väl över branschsnitt. Omsättningsuppgifter från
Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en positiv tillväxt med
12,0 % under det fjärde kvartalet (okt-dec) 2016.

EBITDA uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en EBITDA-marginal om
4,8 % (2,2 %) vilket motsvarar en ökning om 238 %. Ökningen i EBITDA
visar att vårt fokus på marginalhöjande åtgärder både på
affärsområdesnivå och koncernnivå har varit rätt valda aktiviteter
och så långt väl genomförda.

Fortsatt fokus på lönsamheten prioriteras i våra strategiska planer
för nästa räkenskapsår. Vårt långsiktiga mål om en EBITDA-marginal
motsvarande 8 % står fast och jag är övertygad om att vi kommer nå
detta inom en inte alltför lång framtid.

Digitaliseringsprojektet "WAP" fortgår och implementeringen i
verksamheten har påbörjats. Projektet är väldigt spännande att följa
och jag är övertygad om att satsningen kommer att skapa
konkurrensfördelar och ge oss ökad lönsamhet i verksamheten framöver.
Digitaliseringsprojektet kommer resultera i att vi effektiviserar
våra leveransprocesser men också ge oss en ny palett av tjänster som
vi kan erbjuda nya och befintliga kunder.

Maxkompetens fortsätter fokusera på förvärv och vi arbetar intensivt
med passande förvärvskandidater som skulle komplettera eller
förstärka vår vision om en långsiktig hållbarhet. Integrationen av
våra senaste förvärv har överträffat våra förväntningar och levererar
resultat enligt plan.

Maxkompetens tredje kvartal som innefattar julledigheter är normalt en
svagare period framförallt för skolverksamheten. Det är därför
glädjande att konstatera det positiva utfallet av kvartalet trots
detta.

Jag ser ljust på framtiden och kommande kvartal.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin
Perioden nov-jan 2016/2017

Omsättning
Koncernens omsättning ökade under tredje kvartalet till 49,3 MSEK
(31,8).

I omsättningen under tredje kvartalet i år ingår förvärven Hampf
Ekonomi & Redovisning AB samt Help at Work Sweden AB i koncernen i
sin helhet, samt Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB med
två månader under kvartalet.

Resultat
Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under tredje
kvartalet till 1,4 MSEK (0,1) vilket ger en rörelsemarginal om 2,9 %
(0,4 %). Rörelseresultatet har under perioden belastas med
goodwillavskrivningar om 0,9 MSEK (0,6). I rörelseresultatet ingår
kostnaden för koncernmässig reaförlust vid försäljning av dotterbolag
om 0,3 MSEK (0,0).

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den
31 jan 2017 till 3,5 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick under perioden nov-jan till 3,4 MSEK. Koncernens räntebärande
skulder uppgick till 8,8 MSEK varav 3,2 MSEK ingår i posten
kortfristiga skulder.

Investeringar
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1,6 MSEK vilket
främst är hänförligt till inflödet från periodens försäljning av
Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB samt utflödet från
investeringar i övriga immateriella tillgångar vilket avser
digitaliseringsprojektet. Kassaflödet från avyttrat dotterbolag
uppgick till 2,2 MSEK vilket avser nettot av erhållen köpeskilling
och såld kassa.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens
bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB som
ägdes till 65% har sålts till minoritetsägarna. Aktierna frånträddes
1 januari 2017. Bolagets resultat ingår därmed i koncernens resultat
under två månader i tredje kvartalet.

Fusionen av Help at Work Sweden AB har registrerats 19 januari 2017.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Maximal resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 1,0 MSEK, avseende
Hampf Ekonomi & Redovisning AB har fastställts, utbetalning har skett
under fjärde kvartalet. Vidare ha fastställts att ingen
tilläggsköpeskilling avseende Acentum Personal AB utgår och inga
ansvarsförbindelser avseende tilläggsköpeskillingar kvarstår.

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
ronny.siggelin@maxkompetens.se
Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars
2017 kl:09:00 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser Telefon: +46 (0)8 454
32 00

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som
levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering,
outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget
startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i
Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har
dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret
för cirka 19 000 elever.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maxkompetens-sverige-ab/r/delarsrapport--q3-no...
http://mb.cision.com/Main/13419/2227509/650263.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.